ผลการใช้ชุดการสอนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

ชื่อรายงาน     ผลการใช้ชุดการสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 ชื่อผู้รายงาน  นางวาสนา    วงศ์พยัคฆ์  ตำแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์  (วันครู 2500)สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี  เขต 2  อำเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี                                 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์  1. เพื่อสร้างชุดการสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์  (วันครู 2500)   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553 จำนวน  28  คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ ชุดการสอน  เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย จำนวน  5  ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย แบบปรนัย 4  ตัวเลือก จำนวน40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายรายข้อตั้งแต่ 0.37 - .73  และค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.27 0.62 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับเท่ากับ  0.80 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t   test  Independent)  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้                                    

 1. ชุดการสอน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.29/ 82.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้                                    

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยระหว่างก่อนเรียนและหลังด้วยชุดการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน                                    

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุดกิจกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับและด้านบรรยากาศ ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์