ความรู้เบื้องต้นโปรเกรม Micorsoft Excail 2010

Innocentความรู้เบื้องต้นโปรเกรม Micorsoft Excail 2010Kiss

 โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel มีชื่อเสียงในด้าน การคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข และการทำบัญชี ต่าง ๆ การทำงานของโปรแกรม ใช้ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวตั้ง (columns) เป็นหลัก ซึ่งเราเรียกโปรแกรมในลักษณะนี้ว่าเป็น Spread Sheet

ไฟล์ของ Excel เปรียบเสมือนหนังสือ 1 เล่ม ที่ประกอบไปด้วยหน้า หลาย ๆ หน้า ไฟล์ของ Excel เรียกว่าเป็นสมุดงาน (Workbook) และในแต่ละหน้า เรียกว่า เป็น แผ่นงาน (Worksheet) ในแต่ละแผ่นงาน จะแบ่งออกเป็นตาราง ซึ่งประกอบไปด้วย ช่องตาราง จานวนมาก ซึ่งเรียกว่า เซลล์ (Cell) เซลล์คือส่วนตัดกันของแถวและคอลัมน์ ใน แผ่นงานหนึ่ง ๆ ของ Excel 2010 จะมีแถวทั้งหมด 1,048,576 แถว และ จะมี คอลัมน์ทั้งหมด จานวน 16,384 คอลัมน์ โดยเรียงชื่อตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ A จนถึง Z และ ต่อด้วย AA จนถึง AZ, BA จนถึง BZ ไปจนถึง XFD และในสมุดงานหนึ่ง ๆ จะมีแผ่นงานได้จานวนมาก ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลhttp://www.crnfe.ac.th/excel2010/ch01/ch01.html

                                                     

 หน้าต่างของโปรแกรม

1. แถบชื่อ (Title Bar)

เป็นส่วนที่บอกชื่อโปรแกรม และชื่อแฟ้มข้อมูล ปกติชื่อแฟ้มข้อมูลที่ยังไม่ได้จัดเก็บ (บันทึก) เป็น Book1.xls
นอกจากจะบันทึกชื่อเป็นอย่างอื่น บริเวณแถบชื่อนี้จึงจะเปลี่ยนไปตามนั้น

2. แถบเมนู (Menu Bar)

เป็นส่วนที่เก็บเมนูการใช้งานต่าง ๆ เอาไว้ ส่วนนี้จะคล้ายกันกับโปรแกรมในออฟฟิสโดยทั่ว เช่น Microsoft Word ,
Microsoft Powerpoint เป็นต้น

3. แถบเครื่องมือ (Tools Bar)

เป็นส่วนที่แยกออกมาจากแถบเมนู เป็นสัญรูป (Icon) ชัดเจนมองเห็นง่าย และสะดวกในการใช้งาน ถ้าหาก
ไม่เลือกที่ปุ่มเหล่านี้ ก็สามารถไปเลือกทำงานได้ที่ แถบเมนู หรือใช้คีย์ลัดได้เช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับความชำนาญ
ในการใช้งานของแต่ละบุคคล

4. แถบสูตร (Formula Bar)

เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอีกแถบหนึ่งของโปรแกรมตารางทำการ เพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้จัดการกับข้อมูล เช่น
การคำนวณเบื้องต้น หรือการแทรกฟังก์ชันอื่น ๆ สังเกตว่าการเริ่มต้นการคำนวณในโปรแกรมตารางทำการ
จะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย เท่ากับ (=) เสมอ

                                

การป้อนข้อมูลลงเซลล์

ข้อมูลในเซลล์ มีทั้งตัวเลขและตัวอักษร ตัวเลขสามารถนำไปคำนวณค่าต่าง ๆ ได้โดยการระบุตำแหน่งของตัวเลข โดยปกติตัวเลขจะจัดชิดขวาของเซลล์ สำหรับข้อความหรือตัวอักษร จะจัดชิดซ้าย ในกรณีที่มีทั้งข้อความและตัวเลขภายในเซลล์เดียวกัน Excel จะถือว่าเป็นข้อความ ไม่สามารถนำไปคำนวณได้ ดังนั้น ถ้าต้องการนำตัวเลขไปคำนวณ ต้องพิมพ์ตัวเลขนั้น ๆ ในเซลล์ของตัวเอง และอ้างถึงในการคำนวณ

1.               นำเคอร์เซอร์ไปที่ cell A1 แล้วคลิก 1 ครั้ง

           

2.               พิมพ์คำว่า วราวรรณ ในช่อง A1

           

3.               ถ้าพิมพ์ผิด ให้กดปุ่ม Backspace เพื่อลบทีละตัวอักษร และพิมพ์ใหม่

4.               พิมพ์เสร็จแล้ว กดปุ่ม Enter

    ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก   http://www.crnfe.ac.th/excel2010/ch01/ch01.html     

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 369 คน กำลังออนไลน์