การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนายเชาวะลิตร สีแนน

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของ

จำนวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ชื่อผู้ศึกษา         นายเชาวะลิตร  สีแนน

สถานศึกษา        โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ปีที่ทำการศึกษา   พ.ศ. 2553

 บทคัดย่อ                 

    
                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 0.50  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ที่ได้มาจากการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 37 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แผนการจัดการเรียนรู้  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งมีความยากง่ายตั้งแต่ 0.31 - 0.66  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 - 0.80  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า t 

                ผลการวิจัยพบว่า 

                     1.  บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ  85.91/87.13  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I.) เท่ากับ 0.81

                     2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

ดาวน์โหลดนวัตกรรม

เชาวะลิตร สีแนน
บทเรียนโปรแกรม เล่มที่ 2 จำนวนเฉพาะ

เชาวะลิตร สีแนน
บทเรียนโปรแกรม เล่มที่ 3 การแยกตัวประกอบ

เชาวะลิตร สีแนน
บทเรียนโปรแกรม เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. 

 

หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้ http://www.chaoseenan.thmy.com/vichakan.htm

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์