การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ของนายเชาวะลิตร สีแนน

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของ

จำนวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ชื่อผู้ศึกษา         นายเชาวะลิตร  สีแนน

สถานศึกษา        โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  กองการศึกษา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม

ปีที่ทำการศึกษา   พ.ศ. 2553

 บทคัดย่อ                 

    
                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลไม่น้อยกว่า 0.50  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  สังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  ที่ได้มาจากการสุ่มแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 37 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย  บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  แผนการจัดการเรียนรู้  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ซึ่งมีความยากง่ายตั้งแต่ 0.31 - 0.66  ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 - 0.80  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า t 

                ผลการวิจัยพบว่า 

                     1.  บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ  85.91/87.13  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล(E.I.) เท่ากับ 0.81

                     2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

ดาวน์โหลดนวัตกรรม

เชาวะลิตร สีแนน
บทเรียนโปรแกรม เล่มที่ 2 จำนวนเฉพาะ

เชาวะลิตร สีแนน
บทเรียนโปรแกรม เล่มที่ 3 การแยกตัวประกอบ

เชาวะลิตร สีแนน
บทเรียนโปรแกรม เล่มที่ 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. 

 

หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ลิ้งนี้ http://www.chaoseenan.thmy.com/vichakan.htm

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 356 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tabathamondragon9602