ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

 ระบบสารสนเทศ(information  system) หมายถึง?

 - ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็น
สารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว และถูกต้อง

 องค์ประกอบของระบบมีอะไรบ้าง

 - ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี 5 ส่วนคือ

1. ฮาร์ดแวร์ เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ  หมายถึง  เครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สนับสนุนการทำงาน  อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย
2. ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน  เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน  ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ  ซอฟต์แวร์สำเร็จ  และซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานต่างๆ 
3. ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศที่ดี ต้องมีการจัดระบบของข้อมูลให้เป็นระเบียบ ใช้งานได้ง่าย และต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งนี้เพื่อให้สารสนเทศที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศจะประกอบไปด้วย ผู้ใช้  ผู้บริหาร  ผู้พัฒนาระบบ  นักวิเคราะห์ระบบ  และนักเขียนโปรแกรม  บุคลากรเหล่านี้ต้องมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดี เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการรวมทั้งบุคลากรต้องพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนาระบบงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องสำคัญ  ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ต่างๆรวมทั้งแนวทางในการแก้ปัญหาไว้ ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน
 

 ชนิดของระบบสารสนเทศ

 - ชนิดของระบบสารสนเทศ แยกออกได้ดังนี้
  ระบบจัดทำรายงานสำหรับการจัดการ
  ระบบประมวลผลรายการ
  ระบบสารสนเทศสำนักงาน
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  ระบบสนับสนุนผู้บริหาร
  ระบบผู้เชี่ยวชาญ
  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  ระบบสารสนเทศ
  ระบบประมวลผลรายการ

 เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

 - หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การแสดงผลลัพธ์ การทำสำเนา และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจมีอยู่กี่ระดับ?

  - 1) ระบบสารสนเทศที่ใช้สำหรับการสนับสนุนผู้ตัดสินใจทางการบริหารทั้งที่เป็นตัวบุคคลหรือกลุ่ม โดยการตัดสินใจนั้นจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นแบบ ไม่มีโครงสร้าง (unstructured situations) โดยจะมีการนำวิจารณญาณของมนุษย์กับข้อมูล จากคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการตัดสินใจ
    2) ระบบ DSS ช่วยในการตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้คาดการณ์มาก่อนโดยผู้ใช้สามารถปรับข้อมูลใน DSS ได้ตลอดเวลาเพื่อจัดการกับเงื่อนไขต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้การวิเคราะห์ที่เรียกว่า Sensitivity Analysis
    3) ช่วยในการตัดสินใจที่ต้องการความรวดเร็วสูง เพื่อใช้ประกอบในการกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขัน ดังนั้น DSS จึงมีลักษณะการโต้ตอบได้ (interactive)
    4) เสนอทางวิเคราะห์ในทางเลือกต่างๆ ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน
    5) จัดการเก็บข้อมูลซึ่งมาจากหลายแหล่งได้ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
    6) นำเสนอได้ทั้งรายงานที่เป็นข้อความและกราฟฟิค

 สรุป

 - ระบบสารสนเทศ คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ  ช่วยในการตัดสินใจ  ประมวลผลและทำให้งานเสร็จไปอย่างรวดเร็วขึ้น   องค์ประกอบของสารสนเทศมี 5 อย่าง ดังนี้ 1.ฮาร์ดแวร์  2. ซอฟต์แวร์  3. ข้อมูล  4. บุคลากร  5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 ขอบคุณแหล่งข้อมูล

 - http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/bangkok/pichai_l/it01/itsystem.htm

 - http://www.chakkham.ac.th/technology/homepage/page1.html

 - http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G7/raim/in3page3.html

 - http://www.chakkham.ac.th/technology/techno1/c2-3.htm

 - http://elearning.northcm.ac.th/it/lesson8-1.asp

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี