การส้างเว็บไซต์

  Tongue out เว็บไซต์คืออะไร Smile

                 เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคำว่า เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้น

                สรุป เว็บไซต์ คือ ชื่อเรียกหรือที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ
เว็บเพจ คือ หน้าแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน
โฮมเพจ คือ หน้าแรกที่เข้าสู่เว็บไซต์นั้น ๆ

 ขอขอบคุณข้อมูลความรู้จาก   http://school.obec.go.th/kudhuachang/les07.htm

Smileองค์ประกอบของเว็บไซต์ Undecided

                                   จากการสังเกต องค์ประกอบที่ควรพิจารณาในการจัดทำเว็บไซต์ มีดังนี้

  1. การออกแบบหรือ ส่วน Graphic Design และส่วน Animation
  2. ส่วน Interactive หรือส่วน Dynamic
  3. รายละเอียด ข้อมูล เนื้อหา การนำเสนอ
  4. ผู้ใช้ หรือ การใช้งาน 

              1. ส่วนการออกแบบ คนส่วนใหญ่ หรือ ผู้ที่รับผิดชอบงานส่วนการทำเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะมาเน้นการออกแบบด้าน Graphic และ Animation มากถึงมากที่สุด เนื่องจากเป็นส่วนที่มองเห็น เป็นหน้าเป็นตาก็เลยใส่ใจมากเป็นพิเศษ โดยลืมคำนึงถึงข้ออื่นถัดๆมา ขอให้สวยไว้ก่อน แต่ที่หนักที่สุดก็คือ ทำตามความชอบส่วนตัวของผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินใจหรือตรวจรับงาน

              ต้องเข้าใจว่า เว็บไซต์เป็นเครื่องมือ เป็นสื่อ ซึ่งเป็นได้มากกว่า โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อสองทาง ถ้าเน้นส่วน Graphic Design อย่างเดียว เว็บไซต์นั้นก็จะทำหน้าที่คล้ายสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น

              2. ส่วน Interactive หรือส่วน Dynamic ซึ่งก็คือ ส่วนที่ต้องมีการพัฒนาโปรแกรม เช่น ระบบสมาชิก ระบบจัดการและแสดงรายการสินค้า ระบบข่าว Web Board ฯลฯ เพื่อให้เกิดการตอบโต้กับผู้ใช้งาน หรือ เพื่อการสื่อสารกับลูกค้า เช่น การ update ข่าว สินค้าใหม่ เป็นต้น

              3. รายละเอียด ข้อมูล เนื้อหา การนำเสนอ ตามประสบการณ์ของบริษัทรัชชอป จำกัด เห็นข้อนี้เป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการพัฒนาให้เว็บไซต์ให้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้ามากที่สุด เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ ขาดการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น เช่น รายละเอียด รูปภาพ ของสินค้าและบริการ ที่เป็นเอกสาร หรือสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อให้ง่ายสำหรับสื่อสารต่อพนักงานและลูกค้าของตนเอง คือ องค์ความรู้ส่วนใหญ่ขององค์กร ไม่ได้ถูกสรุปหรือรวบรวม เพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอและถ่ายทอด ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

           และอีกปัญหาหนึ่ง ที่ทำให้ไม่มีการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร คือ เรื่องการทำสื่อ เทคนิคการทำสื่อ การใช้โปรแกรมในการทำสื่อ พนักงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะเรื่องนี้มาก ครั้นจะใช้บริการผู้เชี่ยวชาญก็ต้องใช้งบประมาณ เนื่องจากการจัดการองค์ความรู้ ให้ผลในระยะยาว เมื่อถึงเวลา สุกงอม จึงจะออกดอกออกผล ด้วยเหตุนี้จึงไม่ค่อยมีใครสนใจในเรื่องการจัดการองค์ความรู้อย่างจริงจัง

           บางบริษัท มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานหรือในบริการที่ทำอย่างมาก แต่ไม่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ขาดโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่ออย่างหนึ่ง ถ้าขาดซึ่งเนื้อหาและข้อมูล ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ก็ทำให้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้เต็มที่

 ขอขอบคุณข้อมูลความรู้จาก  http://www.rushshop.com/article/preview.php?id=51020000000001

Coolส่วนประกอบของเว็บเพจ Frown

                ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ
       เราสามารถจำแนกส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ เป็น 3 ส่วน ดังนี้

           1. ส่วนหัว (Page Header)  น่าจะอยู่บริเวณบนสุดของหน้าเว็บเพจ เป็นส่วนที่แสดงชื่อ
เว็บไซต์ โลโก้ แบนเนอร์โฆษณาลิงก์สำหรับข้ามไปยังหน้าเว็บอื่น

           2. ส่วนเนื้อหา (Page Body)  จะอยู่บริเวณตอนกลางของหน้าเว็บเพจ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงเนื้อหาภายในหน้าเว็บเพจนั้น โดยประกอบด้วยข้อความ ข้อมูล ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

            3. ส่วนท้าย (Page Footer)  จะอยู่บริเวณด้านล่างสุดของหน้าเว็บเพจ ส่วนมากใช้สำหรับลิงก์ข้อความสั้น ๆ เข้าใจง่าย หรือจะมีชื่อเจ้าของเว็บไซต์ อีเมลแอดเดรสของผู้ดูแลเว็บไซต์สำหรับติดต่อกับทางเว็บไซต์

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้จากhttp://courseware.bodin.ac.th/computer/EnhancedLevel3/webConstruct_m3/page5_webIngredians.html

Cryประโยชน์ของเว็บไซต์ Laughing

                เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและบริการของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง
คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง สำหรับการที่จะมีเว็บไซต์เพื่อติดต่อกับโลกภายนอก
มีหน้าร้าน (Homepage) ร้านค้าของตนเอง เป็นการเปิดตัวสู่ตลาดโลก
เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือมากขึ้น
มีอีเมล์ในการติดต่อลูกค้า เพื่อความเป็นสากล เช่น?
thaiwebexpert@hotmail.com
สามารถซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการของท่านผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โฆษณาบริษัทฯ หรือองค์กรให้เป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
เป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัท
ยกระดับมาตรฐานการซื้อขายภายในประเทศ
เสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแรงด้วยประโยชน์ของ Internet

ประโยชน์ของเว็บไซต์ยังมีอีก คือ

• เป็นการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและบริการของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง

• คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง สำหรับการที่จะมีเว็บไซต์เพื่อติดต่อกับโลกภายนอก

• มีหน้าร้าน (Homepage) ร้านค้าของตนเอง เป็นการเปิดตัวสู่ตลาดโลก

• เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยน่าเชื่อถือมากขึ้น

 • สามารถซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการของท่านผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

• โฆษณาบริษัทฯ หรือองค์กรให้เป็นที่รู้จักทั้งในจังหวัด ต่างจังหวัดและต่างประเทศ

• เป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ของบริษัท

• ยกระดับมาตรฐานการซื้อขายภายในประเทศ

• เสริมสร้างธุรกิจให้แข็งแรงด้วยประโยชน์ของ Internet

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้จาก        http://www.tp-webdesign.com/view_news.php?id=10

Yellโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สร้างเว็บไซต์ Tongue out

               โปรแกรมที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดภาษา HTML เลยก็ได้ ซึ่งการสร้างเว็บเพจก็สามารถเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) ต่างๆ ได้มากมาย โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บ มีประสิทธิภาพและมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน แล้วแต่จะนำไปใช้ ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้สร้างเว็บเพจ เช่น โปรกรม Dreamweaver, NetObject, HomeSite , ColdFusion, FrontPage, Visual InterDev หรืออาจสร้างได้โดยใช้ภาษาสำหรับสร้างเว็บเพจ (Web Program's Language) โดยเฉพาะ เช่น Active Server Page (ASP) ,PHP, Java Server Pages (JSP), JavaScript, VBScript, Visual C++.Net ,Visual C# .Net

            ทุกโปรแกรมที่ได้กล่าวถึงข้างต้นต่างก็มีพื้นฐานมาจากการใช้ภาษา HTML (HyperText Markup Language) เกือบทั้งหมด โดยเป็นภาษาที่มีลักษณะของโค้ด คือเป็นไฟล์เก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในมาตรฐานของรหัสแอสกี (ASCII Coed) ซึ่งสามารถที่จะอ่านเข้าใจได้ และเป็นเอกสารที่มีความสามารถสูงกว่าเอกสารธรรมดาทั่วไป ทั้งนี้เพราะเป็นเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ และจัดอยู่ในตระกูลของภาษาที่ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบของเอกสาร (Markup Language)

กราฟิกสำหรับเว็บก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยสื่อความหมายของเว็บให้ผู้ใช้ได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รูปแบบกราฟิกสำหรับเว็บมีประเภทไฟล์อยู่ 2 ประเภทที่นิยม คือ GIF (Graphic Interchange Format) และ JPEG (Photographic Experts Group) ทั้งสองไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่นักออกแบบเว็บส่วนใหญ่นำมาใช้บนหน้าเว็บเพราะเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก เมื่อนำมาจัดแสดงบนหน้าเว็บใช้เวลาในการดาว์นโหลดหน้าเว็บไม่นาน

        โปรแกรม Micromedia Dreamweaver MX
           โปรแกรม Dreamweaver MX เป็นเวอร์ชันล่า โดยเป็นโปรแกรมประเภท Visual Webpage Layout Tool ที่ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้สำหรับสร้างเว็บเพื่อนำเสนอบนอินเทอร์เน็ต มีความสามารถในด้านต่างๆ คือ สามารถสนับสนุนรูปแบบของ Dynamic HTML จัดรูปแบบหน้าเว็บด้วย CSS (Cascading Style Sheets) Dynamic HTML Animation JavaScript Behaviors การออกแบบตาราง เฟรม และการจัดการของเว็บทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งยังมีคุณสมบัติที่นอกเหนือจากนี้อีก ที่จะให้คุณสามารถจัดการกับเว็บได้อย่างมืออาชีพ

        โปรแกรม Microsoft FrontPage 2002
           จุดเด่นของโปรแกรม FrontPage ในเรื่องของการบริหารเว็บไซต์ได้อย่างดีเยี่ยมเพราะเหมาะสำหรับเว็บที่มีเนื้อหาอยู่ในรูปของโปรแกรม Microsoft Office เป็นส่วนใหญ่ โดยมีการใช้งานที่ง่ายกว่า Micromedia Dreamweaver MX เพราะไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก โดยสามารถเปลี่ยนแปลงไฟล์เอกสารที่อยู่ในชุด Office ไม่ว่าจะเป็น Word Excel Access และ PowerPoint ให้เป็นไฟล์ HTML ได้อย่างง่าย เพราะปัจจุบันไมโครซอฟต์ได้พัฒนาชุด Office สนับสนุนการใช้บนเว็บมากยิ่งขึ้น บางเว็บไซต์ยังใช้โปรแกรมตัวนี้อยู่เพราะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

         โปรแกรม Macromedia Flash MX
            เมื่อคุณต้องการสร้างงานในรูปแบบมัลติมีเดียบนหน้าเว็บของคุณโปรแกรม Macromedia Flash MX เป็นโปรแกรมที่คุณไม่ควรมองข้าม นอกจากจะทำให้เว็บมีรูปแบบที่สวยงามแล้ว ยังสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างการโต้ตอบ หรือใส่ลูกเล่นต่างๆ ได้ เพื่อให้เว็บมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโปรแกรมตัวนี้ได้รับความนิยมสำหรับการออกแบบเป็นอยางดี ส่วนใหญ่เป็นเว็บเกี่ยวกับบันเทิง เกมส์ การ์ตูน ที่นำมาใช้ออกแบบบนหน้าเว็บ นอกจากนี้แล้วความสามารถของโปรแกรมตัวนี้ยังสามารถเพิ่มเติมรองรับกับโค้ดภาษา HTML และ Java Script อีกด้วย

          โปรแกรม Adobe Illustrator
              เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานกราฟิก มี 2 ชนิดคือ โปรแกรมประเภทวาดภาพ และโปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ สำหรับการสร้างภาพนั้นจะใช้เพื่อสร้างภาพเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic โดยจัดได้ว่าเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในงานออกแบบระดับสากล สามารถทำการออกแบบรูปภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บ และภาพเคลื่อนไหวตลอดจน สำหรับการใช้ในการออกแบบภาพบนเว็บอาจจะใช้ออกแบบโลโก้ แบนเนอร์ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้บนเว็บ จากนั้นก็จำมาตกแต่งใน Adobe PhotoShop เพื่อความสวยงามยิ่งขึ้น

          โปรแกรม Adobe PhotoShop
             เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพให้เหมาะกับเว็บเพจ ปรับแต่งรูปภาพ ความคมชัดลึกของภาพ การปรับภาพให้คมชัดหรือพร่ามัว การปรับแต่งสีภายในภาพ การใช้ประโยชน์จากเลเยอร์ การสร้างภาพพื้นผิวแบบต่างๆ รวมไปถึงการใช้ฟิลเตอร์เพื่อปรับแต่งภาพหรือปรับขนาดภาพได้ตามความต้องการเพื่อดูสวยงามและเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ ปกติในหนึ่งหน้าจอขนาดจะเป็น 800 X 600 พิกเซล ที่เป็นที่นิยมแต่แนวโน้มในอนาคตการปรับขนาดของจอมอนิเตอร์ความละเอียดจะสูง โดยจะต้องใช้ขนาด 1024 X 768 พิกเซล

ขอขอบคุณข้อมูลความรู้จาก   http://www.mew6.com/web/webdesign4.php

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์