การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

เรื่อง           การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1ผู้วิจัย         นายพรไพสาร  ศิริรักษ์ปีที่วิจัย      ปีการศึกษา  2554บทคัดย่อ    การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80เพื่อหาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ระหว่างคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนนามลวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  จำนวน 20   คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือในการศึกษาในครั้งนี้  คือ  เอกสารประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  11  เล่ม  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งเป็นแบบข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Sample)                   สรุปผลการศึกษา   1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีประสิทธิ์ภาพ86.64/85.17          2.  ค่าดัชนีประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เท่ากับ  0.6775  คิดเป็นร้อยละ  67.75     3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ  4.58  ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด                  โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสมควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์