เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นป.6
ปีการศึกษา 2552

ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์ : จำนวน 37 ข้อ (รวม 100 คะแนน)

ส่วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
จำนวน 32 ข้อ : ข้อละ 2.5 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 2
ข้อ 2 ตอบ 1
ข้อ 3 ตอบ 1
ข้อ 4 ตอบ 3
ข้อ 5 ตอบ 3
ข้อ 6 ตอบ 4
ข้อ 7 ตอบ 2
ข้อ 8 ตอบ 3
ข้อ 9 ตอบ 3
ข้อ 10 ตอบ 4
ข้อ 11 ตอบ 3
ข้อ 12 ตอบ 4
ข้อ 13 ตอบ 2
ข้อ 14 ตอบ 3
ข้อ 15 ตอบ 1
ข้อ 16 ตอบ 1
ข้อ 17 ตอบ 3
ข้อ 18 ตอบ 4
ข้อ 19 ตอบ 1
ข้อ 20 ตอบ 1
ข้อ 21 ตอบ 2
ข้อ 22 ตอบ 3
ข้อ 23 ตอบ 2
ข้อ 24 ตอบ 1
ข้อ 25 ตอบ 2
ข้อ 26 ตอบ 3
ข้อ 27 ตอบ 2
ข้อ 28 ตอบ 2
ข้อ 29 ตอบ 3
ข้อ 30 ตอบ 3
ข้อ 31 ตอบ 4
ข้อ 32 ตอบ 2

ส่วนที่ 2 : แบบระบายคำตอบ : จำนวน 5 ข้อ : ข้อละ 4 คะแนน
แต่ละข้อให้ระบายคำตอบที่ถูกต้อง 2 คำตอบ จาก 6 ตัวเลือกที่กำหนดให้

ข้อ 33 ตอบ 4,5
ข้อ 34 ตอบ 1,5
ข้อ 35 ตอบ 4,6
ข้อ 36 ตอบ 3,6
ข้อ 37 ตอบ 3,6

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี