เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษาฯ
ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552

 

เฉลยข้อสอบ
O-NET
วิชาสังคมศึกษาฯ
ชั้นม.6
ปีการศึกษา 2552

ส่วนที่ 1 : แบบระบายตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียงคำตอบเดียว
จำนวน 50 ข้อ (ข้อ 1 - 50) : ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 1 ตอบ 4
ข้อ 2 ตอบ 4
ข้อ 3 ตอบ 2
ข้อ 4 ตอบ 2
ข้อ 5 ตอบ 3
ข้อ 6 ตอบ 3
ข้อ 7 ตอบ 2
ข้อ 8 ตอบ 2
ข้อ 9 ตอบ 2
ข้อ 10 ตอบ 2
ข้อ 11 ตอบ 4
ข้อ 12 ตอบ 2
ข้อ 13 ตอบ 4
ข้อ 14 ตอบ 2
ข้อ 15 ตอบ 1
ข้อ 16 ตอบ 2
ข้อ 17 ตอบ 3
ข้อ 18 ตอบ 2
ข้อ 19 ตอบ 3
ข้อ 20 ตอบ 3
ข้อ 21 ตอบ 4
ข้อ 22 ตอบ 3
ข้อ 23 ตอบ 1
ข้อ 24 ตอบ 3
ข้อ 25 ตอบ 4
ข้อ 26 ตอบ 3
ข้อ 27 ตอบ 2
ข้อ 28 ตอบ 3
ข้อ 29 ตอบ 3
ข้อ 30 ตอบ 2
ข้อ 31 ตอบ 3
ข้อ 32 ตอบ 3
ข้อ 33 ตอบ 1
ข้อ 34 ตอบ 3
ข้อ 35 ตอบ 2
ข้อ 36 ตอบ 3
ข้อ 37 ตอบ 4
ข้อ 38 ตอบ 2
ข้อ 39 ตอบ 1
ข้อ 40 ตอบ 1
ข้อ 41 ตอบ 2
ข้อ 42 ตอบ 4
ข้อ 43 ตอบ 3
ข้อ 44 ตอบ 4
ข้อ 45 ตอบ 2
ข้อ 46 ตอบ 3
ข้อ 47 ตอบ 1
ข้อ 48 ตอบ 3
ข้อ 49 ตอบ 3
ข้อ 50 ตอบ 2

ส่วนที่ 2 : แบบระบายตัวเลือกมากกว่า 1 คำตอบ แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 คำตอบ โดยอาจมีคำตอบที่ถูกต้องจำนวน 2 คำตอบ หรือ 3 คำตอบ หรือ 4 คำตอบ ให้ระบายวงกลมตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อสอบแต่ละข้อให้ครบถ้วนทุกคำตอบ
จำนวน 50 ข้อ (ข้อ 51 - 100) : ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 51 ตอบ 1234
ข้อ 52 ตอบ 1234
ข้อ 53 ตอบ 124
ข้อ 54 ตอบ 13
ข้อ 55 ตอบ 13
ข้อ 56 ตอบ 1234
ข้อ 57 ตอบ 14
ข้อ 58 ตอบ 1234
ข้อ 59 ตอบ 14
ข้อ 60 ตอบ 1234
ข้อ 61 ตอบ 134
ข้อ 62 ตอบ 124
ข้อ 63 ตอบ 34
ข้อ 64 ตอบ 24
ข้อ 65 ตอบ 12
ข้อ 66 ตอบ 123
ข้อ 67 ตอบ 14
ข้อ 68 ตอบ 234
ข้อ 69 ตอบ 34
ข้อ 70 ตอบ 24
ข้อ 71 ตอบ 123
ข้อ 72 ตอบ 123
ข้อ 73 ตอบ 34
ข้อ 74 ตอบ 124
ข้อ 75 ตอบ 13
ข้อ 76 ตอบ 23
ข้อ 77 ตอบ 13
ข้อ 78 ตอบ 14
ข้อ 79 ตอบ 12
ข้อ 80 ตอบ 14
ข้อ 81 ตอบ 124
ข้อ 82 ตอบ 23
ข้อ 83 ตอบ 14
ข้อ 84 ตอบ 1234
ข้อ 85 ตอบ 14
ข้อ 86 ตอบ 134
ข้อ 87 ตอบ 124
ข้อ 88 ตอบ 13
ข้อ 89 ตอบ 24
ข้อ 90 ตอบ 24
ข้อ 91 ตอบ 234
ข้อ 92 ตอบ 23
ข้อ 93 ตอบ 1234
ข้อ 94 ตอบ 123
ข้อ 95 ตอบ 234
ข้อ 96 ตอบ 134
ข้อ 97 ตอบ 234
ข้อ 98 ตอบ 34
ข้อ 99 ตอบ 124
ข้อ 100 ตอบ 23

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สทศ(NIETS): สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี