ศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบเพื่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยนางทับทิม ฉายเหมือนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

รูปภาพของ answanna

ชื่อผลงาน ศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบเพื่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
เจ้าของผลงาน นางทับทิม  ฉายเหมือนวงศ์
หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ความเป็นมา
  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยอีกทักษะหนึ่งที่ต้องเรียนรู้  การจัดประสบการร์การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  นั้นสามารถจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบ เช่น เกมการศึกษา  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นต้น  อีกทั้งยังสามารถบูรณาการในกิจกรรมหลักทุกกิจกรรมได้อีกด้วย  เนื่องจากทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางสติปัญญา  เป็นทักษะด้านหนึ่งที่ควรส่งเสริม  และจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน  ถ้ามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์มากมาย  ตั้งแต่เลขที่บ้าน  ทะเบียนบ้าน  ทะเบียนรถ  ปฏิทิน  นาฬิกา  เวลา  การซื้อขาย  การคมนาคม  และการติดต่อสื่อสารสิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ด้วยทั้งสิ้น  ดังนั้นการฝึกให้เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จะทำให้เด็กรู้จักคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  รู้จักค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับต่อไปได้
 การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยจำเป็นที่จะต้องให้เหมาะสม  เพื่อกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งกิจกรรมที่จัดควรคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญ  เพราะเด็กแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกัน  จึงควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของเด็ก  ทำให้เด็กสามารถทำกิจกรรมตามความสนใจ โดยเน้นให้มีสื่อของจริงให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต สำรวจ ฝึกความคิดตามจินตนาการ  สร้างสรรค์ผลงานและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก  และสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี  รวมทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อมือและสายตาสัมพันธ์กัน ส่งเสริมความคิดอิสระ  ความคิดจินตนาการ  ฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  โดยนำเอาขนมปัง คุกกี้ เค้ก มาเป็นสื่อ/อุปกรณ์รูปแบบต่างๆ มาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  เนื่องจากขนมอบเป็นสื่อ ที่ปลอดภัยกับตัวเด็ก และหาง่าย เด็กได้พบเห็นทุกวัน แล้วเด็กยังได้รับความสนุกสนาน และยังได้เกิดการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ และเกิดทักษะใหม่ๆ ในระหว่างการทำกิจกรรมเด็กได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่การสังเกต และการจำแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่

กลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนที่สอบชั้นอนุบาลปีที่ 2/7  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ต้องจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกๆด้านของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้โดยการสังเกต ทดลอง สำรวจ ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  สำหรับในการทำกิจกรรมตกแต่งขนมอบ  คือ ขนมปัง  คุกกี้ พาย เค้ก ซึ่งขนมอบทั้ง 4 ชนิดนี้ มีรูปร่าง รูปทรง เด็กจะได้มีโอกาสเลือกและลงมือปฏิบัติ โดยใช้วัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น ครีมแต่งหน้าเค้ก น้ำตาลไอซิ่ง แยม ช็อกโกแลต และวัตถุดิบโรยหน้าต่างๆ ตามความคิดและจินตนาการ สำหรับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.  ขั้นนำ  เป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมด้วยการสนทนา ตั้งคำถามปริศนาคำทาย  ร้องเพลง ท่องคำคล้องจอง หรือแนะนำอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรม
2. ขั้นดำเนินกิจกรรม นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า     ในการทำกิจกรรม ด้วยการโรย วาด เขียน ตามความคิดและจินตนาการของตนเอง    โดยครูมีหน้าที่ในการแนะนำ และกระตุ้นให้นักเรียนได้สังเกตและจำแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่วัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้ทำกิจกรรม

ผลการดำเนินการ
 พบว่า  หลังจากที่นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยขนมอบแล้ว นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการสังเกตและจำแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่       เพิ่มสูงขึ้น ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้การสังเกตและการจำแนก  ได้ลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์และวัตถุดิบจริง  ครูได้สอดแทรกทักษะการสังเกตและการจำแนกการเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่ ตัวอย่าง เช่น  ในกิจกรรมคุกกี้แฟนซี  ให้สังเกตผลไม้และวัตถุดิบที่ทำกิจกรรมเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  เช่น  ในกิจกรรมคุกกี้แฟนซีมีสีที่เหมือนกัน คือ สีส้มของแยมและผลไม้  นักเรียนได้สังเกตว่า ส้มสามารถนำมาทำแยมได้ และสีก็เหมือนกันเป็นต้น
 กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยขนมอบ  ทำให้เกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  คือ มีพัฒนาการด้านการสังเกต จำแนก เปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ของวัสดุอุปกรณ์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสในการทำกิจกรรมตกแต่งด้วยขนมอบ  คือ  ขนมปัง  คุกกี้  พาย  เค้ก  และใช้วัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น ครีมแต่งหน้าเค้ก แยม ช๊อกโกแลต และวัตถุดิบโรยหน้าต่างๆ มาตกแต่งด้วยวิธีโรยหน้า ทา วาด เขียน ลงบนขนมอบชนิดต่างๆ ตามความคิดและจินตนาการ  เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง                                                                                                                                                                                                                              
 
ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ
1. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดหาสื่อ  วัสดุอุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นอย่างดี
2. นักเรียนให้ความสนใจ  กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม
3. เพื่อนครูและผู้บังคับบัญชาเป็นกำลังใจที่สำคัญ ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดี

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
1.  ช่วยเริ่มต้นกิจกรรมนักเรียนบางคน ต้องปรับตัวกับกิจกรรมที่ใช้ขนมอบมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เนื่องจากกิจกรรมและสื่อ วัสดุอุปกรณ์มีความแปลกใหม่ ทำให้นักเรียนยังไม่กล้าที่หยิบจับ และทำกิจกรรม ครูจึงต้องให้กำลังใจ คำแนะนำ และกระตุ้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจกล้าที่จะทำ ซึ่งในระยะแรกนักเรียนยังทำกิจกรรมยังไม่คล่องแคล่ว ขาดความมั่นใจ
2. การเตรียมกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยขนบอบนั้น ควรเตรียมใส่กรวยเมื่อใกล้จะเริ่มกิจกรรม  เนื่องจากถ้าใส่ทิ้งไว้นานจะทำให้น้ำมันในครีมละลายซึมออกมานอกกรวย และกรวยที่ใส่ครีมแต่งหน้าเค้กควรมีขนดที่พอเหมาะกับมือของนักเรียน
3. ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยขนมอบ  ที่มีต่อการพัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็กปฐมวัย

 

 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 202 คน กำลังออนไลน์