ศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบเพื่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยนางทับทิม ฉายเหมือนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

รูปภาพของ answanna

ชื่อผลงาน ศิลปสร้างสรรค์ด้วยขนมอบเพื่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
เจ้าของผลงาน นางทับทิม  ฉายเหมือนวงศ์
หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ความเป็นมา
  ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยอีกทักษะหนึ่งที่ต้องเรียนรู้  การจัดประสบการร์การเรียนรู้ส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  นั้นสามารถจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบ เช่น เกมการศึกษา  กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นต้น  อีกทั้งยังสามารถบูรณาการในกิจกรรมหลักทุกกิจกรรมได้อีกด้วย  เนื่องจากทักษะทางคณิตศาสตร์เป็นความสามารถทางสติปัญญา  เป็นทักษะด้านหนึ่งที่ควรส่งเสริม  และจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน  ถ้ามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์มากมาย  ตั้งแต่เลขที่บ้าน  ทะเบียนบ้าน  ทะเบียนรถ  ปฏิทิน  นาฬิกา  เวลา  การซื้อขาย  การคมนาคม  และการติดต่อสื่อสารสิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ด้วยทั้งสิ้น  ดังนั้นการฝึกให้เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์จะทำให้เด็กรู้จักคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  รู้จักค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในระดับต่อไปได้
 การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยจำเป็นที่จะต้องให้เหมาะสม  เพื่อกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  ซึ่งกิจกรรมที่จัดควรคำนึงถึงตัวเด็กเป็นสำคัญ  เพราะเด็กแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกัน  จึงควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความต้องการของเด็ก  ทำให้เด็กสามารถทำกิจกรรมตามความสนใจ โดยเน้นให้มีสื่อของจริงให้เด็กได้มีโอกาสสังเกต สำรวจ ฝึกความคิดตามจินตนาการ  สร้างสรรค์ผลงานและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก  และสอดคล้องกับหลักพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างดี  รวมทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อมือและสายตาสัมพันธ์กัน ส่งเสริมความคิดอิสระ  ความคิดจินตนาการ  ฝึกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  การส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  โดยนำเอาขนมปัง คุกกี้ เค้ก มาเป็นสื่อ/อุปกรณ์รูปแบบต่างๆ มาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  เนื่องจากขนมอบเป็นสื่อ ที่ปลอดภัยกับตัวเด็ก และหาง่าย เด็กได้พบเห็นทุกวัน แล้วเด็กยังได้รับความสนุกสนาน และยังได้เกิดการเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์ และเกิดทักษะใหม่ๆ ในระหว่างการทำกิจกรรมเด็กได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่การสังเกต และการจำแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมู่

กลุ่มเป้าหมาย
 นักเรียนที่สอบชั้นอนุบาลปีที่ 2/7  โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน

กระบวนการพัฒนานวัตกรรม
 หลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ต้องจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมพัฒนาการทุกๆด้านของเด็ก ให้เด็กเรียนรู้โดยการสังเกต ทดลอง สำรวจ ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  สำหรับในการทำกิจกรรมตกแต่งขนมอบ  คือ ขนมปัง  คุกกี้ พาย เค้ก ซึ่งขนมอบทั้ง 4 ชนิดนี้ มีรูปร่าง รูปทรง เด็กจะได้มีโอกาสเลือกและลงมือปฏิบัติ โดยใช้วัสดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบ เช่น ครีมแต่งหน้าเค้ก น้ำตาลไอซิ่ง แยม ช็อกโกแลต และวัตถุดิบโรยหน้าต่างๆ ตามความคิดและจินตนาการ สำหรับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.  ขั้นนำ  เป็นการนำเข้าสู่กิจกรรมด้วยการสนทนา ตั้งคำถามปริศนาคำทาย  ร้องเพลง ท่องคำคล้องจอง หรือแนะนำอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรม
2. ขั้นดำเนินกิจกรรม นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า     ในการทำกิจกรรม ด้วยการโรย วาด เขียน ตามความคิดและจินตนาการของตนเอง    โดยค