รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน                        ชุด นาฏยลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                             ผู้ศึกษา        นางวารุณี  พรมฝ้ายบทคัดย่อวัตถุประสงค์              1. เพื่อหาประสิทธิ            ภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด นาฏยลีลา กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอูล่อง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80                2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอูล่อง ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด นาฏยลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์                 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอูล่อง ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด นาฏยลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์             การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   โรงเรียนบ้านอูล่องอำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   เขต 3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2554  จำนวน  36  คน     เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ  เอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดนาฏยลีลา โดยใช้แบบแผนการวิจัย  One   Group     Pretest   -  Posttest   Design  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ  80 / 80  สำหรับเอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ (t – test  Dependent)  และความพึงพอใจใช้ ค่าเฉลี่ย  ผลการพัฒนาพบว่า    1. เอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอูล่อง  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ81.75 / 85.46  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้                 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนบ้านอูล่อง   อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3 หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05                    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ในระดับเหมาะสมมาก  ( =2.72)  

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 305 คน กำลังออนไลน์