รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน                        ชุด นาฏยลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                             ผู้ศึกษา        นางวารุณี  พรมฝ้ายบทคัดย่อวัตถุประสงค์              1. เพื่อหาประสิทธิ            ภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด นาฏยลีลา กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอูล่อง ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80                2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอูล่อง ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด นาฏยลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์                 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอูล่อง ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด นาฏยลีลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์             การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   โรงเรียนบ้านอูล่องอำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   เขต 3    ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2554  จำนวน  36  คน     เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ  เอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดนาฏยลีลา โดยใช้แบบแผนการวิจัย  One   Group     Pretest   -  Posttest   Design  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ  80 / 80  สำหรับเอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ (t – test  Dependent)  และความพึงพอใจใช้ ค่าเฉลี่ย  ผลการพัฒนาพบว่า    1. เอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านอูล่อง  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต  3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ81.75 / 85.46  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้                 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนบ้านอูล่อง   อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3 หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05                    3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนชุด นาฏยลีลา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์  ในระดับเหมาะสมมาก  ( =2.72)  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์