เผยแพร่ผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถีภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถีภูมิปัญญาไทย โรงเรียนวัดนินสุขาราม

หน่วยงาน    โรงเรียนวัดนินสุขาราม   สำนักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร                                                                                                              

 ชื่อผู้ประเมิน  นุชา สระสม                                                                                                                                               

 ปีการศึกษา  2553                    บทคัดย่อ        การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามวิถีภูมิปัญญาไทย มี วัตถุประสงค์เพื่อประเมิน     1) สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 2) ปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) กระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) และ 4) ผลผลิต (Product Evaluation)ของโครงการ  โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP Model) ประชากร คือ  ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดนินสุขาราม ประจำปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถาม มี 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่1  สอบถาม 1)สภาวะแวดล้อม (C) 2)ปัจจัยเบื้องต้น (I) 3)กระบวนการดำเนินงาน (P)  และ 4)ผลผลิต (P)ของโครงการ  จากข้าราขการครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่2 สอบถามผลผลิต (P) ของโครงการ จากผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ผลการประเมินสรุปได้  ดังนี้  

1. การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ   อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

3. การประเมินกระบวนการของโครงการ อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. การประเมินผลผลิตของโครงการ  อยู่ในระดับมาก  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ข้อเสนอแนะ   จากผลการประเมินโครงการที่พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 รายการ อยู่ในรัดับมาก 3 รายการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 6 โรงเรียนวัดนินสุขาราม ประจำปีการศึกษา 2553  ได้รับความรู้ และได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการเป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรในชุมชนของตน ดังนั้นควรมีการแจ้งผลการดำเนินโครงการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยการทำการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการประเมินโครงการในครั้งนี้ไปยังโรงเรียนในเครือข่าย และสาธารณชนหรือผู้ที่สนใจ เพื่อจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานหรือโครงการที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับโครงการนี้ และควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นอีกในปีการศึกษาหน้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 116 คน กำลังออนไลน์