รายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนบัวลาย  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อผู้ประเมิน        นางสาวมุทิตา   ไชยบุรี

 บทคัดย่อ                         รายงานผลการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบัวลาย  เล่มนี้  มีวัตถุประสงค์  (1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพ 80 / 80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช้แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 10 เรื่อง (3)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบัวลาย  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552  จำนวน 32  คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง                เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนบัวลาย  จำนวน 10 เรื่อง  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 1 ชุด จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก (r)  ตั้งแต่  0.20 0.50  ค่าความยากง่าย (P) ตั้งแต่ 0.20 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ การทดสอบที  (t – test)   รายงานผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ  สาระทัศนศิลป์ พบว่า1.             แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวลาย          มีประสิทธิภาพ 81.50/81.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/802.      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระทัศนศิลป์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบัวลาย  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013.             ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะ  สาระทัศนศิลป์ อยู่ในระดับดีมาก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์