รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่  2

ผู้ศึกษานางนฤณี  กุดถวิล  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี ปีการศึกษา  2554  บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาประสิทธิผลความพร้อมทักษะพื้นฐานทางด้านการใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ  ด้านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวน  ด้านการเปรียบเทียบจำนวน  ด้านการรวมสิ่งต่างๆ  สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน  10  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  3)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะความพร้อมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ  เด็กชั้นอนุบาลปีที่  2   โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  14  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  ใช้วิธีการทดลองโดยการประเมินพัฒนาการหลังจัดประสบการณ์ท้ายแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ประจำหน่วยและประเมินผลพัฒนาการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลพัฒนาการทางการเรียนโดยใช้สถิติ  t-test  แบบ  Dependent ผลการศึกษาปรากฏดังนี้   1.  แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.89/83.93  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80        2.  ผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  มีค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  พบว่า  มีค่าดัชนีประสิทธิผล  ด้านการใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ  ด้านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวน  ด้านการเปรียบเทียบจำนวนและด้านการรวมสิ่งต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน  10  เท่ากับ  0.7500,  0.7297,  0.7142  และ  0.6111  ตามลำดับแสดงว่าเด็กชั้นอนุบาลปีที่  2  มีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มสูงขึ้น  ร้อยละ  75,  72.97,  71.42  และ  61.11    3.  เด็กที่ได้รับการกิจกรรมเสริมประสบการณ์  การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  โดยใช้แบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระแต่ละด้าน  คือ  ด้านการใช้จำนวนบอกปริมาณที่ได้จากการนับ  ด้านการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกแสดงจำนวน  ด้านการเปรียบเทียบจำนวนและด้านการรวมสิ่งต่างๆ สองกลุ่มที่มีผลรวมไม่เกิน  10  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม  ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่  2  สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์