ม.แม่ฟ้าหลวง คัดต่อป.โท 22 สาขา

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2551 รอบที่ 1 ทั้งภาคปรกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 22 สาขาวิชา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          หลักสูตรที่เปิดรับ 
          ระดับปริญญาโท
          -วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  สาขาวิชาเคมีประยุกต์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  (English Program)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
          -ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา  สาขาวิชาบริหารการศึกษา    
          -รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต          
          -บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (English Program)    
          -นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  
          ระดับปริญญาเอก
          -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์                                     
          -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีประยุกต์            
          -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ       
          -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ      
          -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ    
          -ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          ระดับปริญญาโท
          1.ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ ถ้ามีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาโทที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า  หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา
          2.ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเพราะยังไม่สำเร็จการศึกษาเมื่อครบกำหนดเวลาสูงสุดแล้ว
          3.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเพราะผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์
          ระดับปริญญาเอก
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเข้าศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่สภาวิชาการกำหนด
          3.ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทำวิจัยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และมีประสบการณ์วิจัยในสายงาน โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ
          4.ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเพราะยังไม่สำเร็จการศึกษาเมื่อครบกำหนดเวลาสูงสุดแล้ว
          5.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเพราะผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์
          6.มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สภาวิชาการกำหนด
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 (สาขาวิชาบริหารธุรกิจถึงวันที่ 21 มีนาคม  2551)   
          ผู้สนใจสามารถ  Download ใบสมัคร และสืบค้นข้อมูลการรับสมัครได้จาก http://www.mfu.ac.th หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม (C1) ชั้น 1 ห้อง 108 โทร. 0-5391-6103 ถึง 6
         

            ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์