วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับนักเรียนพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้


 


๑. การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน ๘๐ นาย แบ่งเป็น
๑.๑ ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน ๒๐ นาย
๑.๒ ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๖๐ นาย ( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายรับไม่เกิน ๑๐ นาย )


๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์-คณิต ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)
๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
๒.๔ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า
๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๖ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
๒.๘ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
๒.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๑๐ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
๒.๑๑ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๑๒ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุตรข้าราชการกองทัพบก) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ ,หนังสือรับรองการรับราชการของบิดาหรือมารดาที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๑๓ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๑ ปี


๓. วิธีการสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.rtanc.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรม กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕


๔. การประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก
๔.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครครบถ้วน ทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/
๔.๒ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนด

๔.๓ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๑๐๐ นาย
( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง )


 ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒. ๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ) หรือเป็นผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
๒.๒ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
๒.๓ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า
๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
๒.๔ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๕ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๙ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
๒.๑๐ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๑๑ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานช่วยการพยาบาล ให้ต้นสังกัดออกหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้วย


๓. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร
๓.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๓. ๑.๑ วันเวลาราชการ ที่อาคาร กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๓. ๑.๒ วันหยุดราชการ ที่อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
D:\rtanc131\พ.ท.บำรุง\ขออนุมัติรับสมัคร\prakard55.doc
๓.๒ ทางไปรษณีย์ สั่งซื้อระเบียบการได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยสั่งซื้อได้ที่ คณะกรรมการรับสมัครวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถีเขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ปณ. ดุสิต” เท่านั้น
๓.๓ ทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้


ท่านสามารถ Download ระเบียบการและใบสมัคร และลงรายละเอียดในใบสมัครแล้วสั่งพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำมากรอกข้อมูล แล้วยื่นใบสมัครฯ พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัคร (เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัคร ออกหมายเลขประจำตัวและประทับตราให้ต่อไป)


๔.การรับสมัคร
๔.๑ การรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขตการรับสมัครวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามที่ระเบียบการสมัครกำหนดไว้ทุกประการ
๔.๒ การรับสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งแต่๒ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น


๕. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครครบถ้วน เป็นผู้มีสิทธิสอบความรู้ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป


๖. กำหนดการสอบภาควิชาการ
๖.๑ กำหนดการสอบในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๖.๒ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖)


๗. การประกาศผลการสอบภาควิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ และการสอบสัมภาษณ์
๗.๑ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๗.๒ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด
ถือว่าสละสิทธิ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒ และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/
 

แล้วได้ติดยศไหมค่ะ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 274 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29925