วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับนักเรียนพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้


 


๑. การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน ๘๐ นาย แบ่งเป็น
๑.๑ ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน ๒๐ นาย
๑.๒ ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๖๐ นาย ( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายรับไม่เกิน ๑๐ นาย )


๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์-คณิต ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)
๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
๒.๔ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า
๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
๒.๕ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๖ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๗ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
๒.๘ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
๒.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๑๐ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
๒.๑๑ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๑๒ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุตรข้าราชการกองทัพบก) ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ ,หนังสือรับรองการรับราชการของบิดาหรือมารดาที่ออกให้โดยหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๑๓ สำหรับประเภททุนส่วนตัว(บุคคลพลเรือนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) ต้องมีผลคะแนนตามข้อ ๒.๒ และมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๑ ปี


๓. วิธีการสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.rtanc.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่โปรแกรม กำหนด ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕


๔. การประกาศผลการรับสมัครและคัดเลือก
๔.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครครบถ้วน ทางไปรษณีย์ตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้ และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/
๔.๒ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนด

๔.๓ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/

นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๑๐๐ นาย
( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง )


 ๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒. ๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ) หรือเป็นผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลัง
ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
๒.๒ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
๒.๓ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า
๑๕๕ เซนติเมตร และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
๒.๔ ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มารดาหรือบิดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๒.๕ ไม่บกพร่องในศีลธรรม ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย
๒.๗ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ
๒.๙ ไม่เคยถูกปลดออกหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือสถานศึกษาเพราะมีความผิด
๒.๑๐ ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๒.๑๑ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์เป็นพนักงานช่วยการพยาบาล ให้ต้นสังกัดออกหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้วย


๓. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการสมัคร
๓.๑ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๓. ๑.๑ วันเวลาราชการ ที่อาคาร กองอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๓. ๑.๒ วันหยุดราชการ ที่อาคารสโมสรนักเรียน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
D:\rtanc131\พ.ท.บำรุง\ขออนุมัติรับสมัคร\prakard55.doc
๓.๒ ทางไปรษณีย์ สั่งซื้อระเบียบการได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขตวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยสั่งซื้อได้ที่ คณะกรรมการรับสมัครวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถีเขตราชเทวี ๑๐๔๐๐ ในราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ปณ. ดุสิต” เท่านั้น
๓.๓ ทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๔ – วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้


ท่านสามารถ Download ระเบียบการและใบสมัคร และลงรายละเอียดในใบสมัครแล้วสั่งพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์ใบสมัคร เพื่อนำมากรอกข้อมูล แล้วยื่นใบสมัครฯ พร้อมบัตรประจำตัวผู้สมัคร (เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัคร ออกหมายเลขประจำตัวและประทับตราให้ต่อไป)


๔.การรับสมัคร
๔.๑ การรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป หมดเขตการรับสมัครวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยผู้สมัครต้องปฏิบัติตามที่ระเบียบการสมัครกำหนดไว้ทุกประการ
๔.๒ การรับสมัครโดยตรงที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตั้งแต่๒ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น


๕. การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาควิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครครบถ้วน เป็นผู้มีสิทธิสอบความรู้ภาควิชาการ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป


๖. กำหนดการสอบภาควิชาการ
๖.๑ กำหนดการสอบในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
๖.๒ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.๖)


๗. การประกาศผลการสอบภาควิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ และการสอบสัมภาษณ์
๗.๑ การประกาศผลการคัดเลือกภาควิชาการและรายชื่อผู้มีสิทธิรับการทดสอบสุขภาพจิตและสอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และผู้สมัครต้องรายงานตัวเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๗.๒ การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ต้องไปรายงานตัวและทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด
ถือว่าสละสิทธิ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๓๑๗/๖ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐โทร. ๐ – ๒๓๕๔-๗๘๔๒ และทางเว็บไซต์ http://www.rtanc.ac.th/
 

แล้วได้ติดยศไหมค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์