วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับนักเรียนพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล

นักเรียนพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี้


 


๑. การรับสมัครและคัดเลือก จำนวน ๘๐ นาย แบ่งเป็น
๑.๑ ประเภททุนกองทัพบก (เพศหญิง) จำนวน ๒๐ นาย
๑.๒ ประเภททุนส่วนตัว จำนวน ๖๐ นาย ( รับทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเพศชายรับไม่เกิน ๑๐ นาย )


๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์-คณิต ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(Professional and Academic Test หรือ PAT)
๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัค