จุฬาฯ รับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ 130 คน


 


          คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 130 คนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         2.มีผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         2.1CU-AAT Verbal Section ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และได้คะแนนรวม CU-AAT ของ Verbal Section และ Math Section ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนนหรือ
         2.2SAT1 Critical Reading ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนและได้คะแนนรวม SAT1 ของ Critical Reading และ Math ไม่ต่ำกว่า 900 คะแนน
โดยสามารถใช้คะแนนผลการทดสอบข้อ 2.1,2.2 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
         3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
         หลักฐานการสมัคร
         ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์เป็นจริง พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
         2.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)
         3.ผลการทดสอบตามคุณสมบัติที่คณะนิเทศศาสตร์ กำหนด
         4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา(เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
         การสมัคร
         ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการและค่าสมัคร 1,000 บาท ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ


 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์