จุฬาฯ คัดเรียนหลักสูตรอินเตอร์ ปี 2555

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 200 คน ใน 4 สาขาวิขา ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555


           คุณสมบัติผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์
         1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
         2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ  TOEFL(Computer-based)ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ TOEFL(Internet-based)ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
         -IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
         -SAT1(Critical Reading)ไม่ต่ากว่า 400 หรือ
         -CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550
         3.มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -CU-AAT(Math Section) ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
         -SAT1(Math)และ SAT2 (Math Level2)แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600 
         4.มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
         สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมนาโนจะต้องมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -CU-ATS(NANO)ไม่ต่ำกว่า 1,200 หรือ
         -SAT2(Physics,Chemistry and Biology)แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานจะต้องมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -CU-ATS ไม่ต่ำกว่า 800 หรทอ
         -SAT2(Physics and Chemistry)แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600
โดยสามารถใช้คะแนนการสอบวัดความสามารถที่กำหนดย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวัดสุดท้ายของการรับสมัคร


          หลักฐานการสมัคร
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
         2.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)
         3.ผลการเรียนและผลการทดสอบตามคุณสมบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกข้อ
         4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
         6.สำเนาทะเบียนบ้าน(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
         ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัครครบทุกข้อ มิฉะนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใด ๆ
         เกณฑ์การคัดเลือก
         -ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(GPAX) ร้อยละ 10
         -คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20
         -คะแนนวิชาทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 30
         -คะแนนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 40
         การขอรับใบสมัคร สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เนต จาก http://www.ise.eng.chula.ac.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ (International School of Engineering,ISE)ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-6422-3


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ

 


 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์