ประกวดวาดภาพเยาวชนภาคใต้สร้างสันติสุข

เทศบาลนครตรังจัดโครงการประกวดวาดภาพเยาวชนภาคใต้สร้างสันติสุข หัวข้อ “ศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทย” มีรายละเอียดดังนี้
 


 

 


1. หัวข้อของการประกวด
การประกวดเขียนภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ “ศิลปะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม สู่สังคมไทย” การแสดงงานจิตรกรรม ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงาน เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดและความรู้สึกของตน ออกมาสู่สายตาสังคมอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความงาม ความดี ความรัก ความถูกต้องและความจริงและยังเป็นการบ่มเพาะสร้างจิตสำนึกที่ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็กและเยาวชน ในการนำศิลปะมาเป็นสื่อเชื่อมโยงและสื่อสารความรู้สึกถึงความรัก ความดี ความงาม และความจริง ที่เป็นสัจจะธรรมอันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันด้วยความรักสามัคคี ความดีงามและความสันติสุขจะเกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวมเป็นการส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการทางด้านศิลปะ ในเชิงอนุรักษ์และการประยุกต์ไปพร้อมๆ กันเพื่อความจรรโลงใจ จรรโลงโลก และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมในครั้งนี้ จะมีอิสระอย่างกว้างขวางในด้านการแสดงออก ทางความคิดและเทคนิค โดยการจินตนาการ สร้างสรรค์ อย่างไร้ขีดจำกัด


2. ประเภทศิลปกรรม
งานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอันได้แก่
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา (ปวช.) ได้แก่ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ และวาดเส้น


3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย จึงมีสิทธิส่งผลงานที่ทำขึ้นด้วยฝีมือ และความคิดของตนเข้าประกวด ผลงานนั้นจะต้องไม่เคยนำออกแสดง และประกวด ณ ที่ใดมาก่อน
3.1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษาตอนต้น (อ.1-ป.3)
3.2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
3.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) และอาชีวศึกษา (ปวช.)


4. การส่งผลงานเข้าประกวด
ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา (ปวช.) ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้นขนาดความกว้าง และความยาวไม่ตํ่ากว่า 38 x 55 ซม. และกว้าง x ยาว ไม่เกิน 120 ซม ทั้งนี้ไม่รวมกรอบ ผู้ส่งจะต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ชั้นเรียน และโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน พร้อมการลงนามรับรองจากอาจารย์ผู้สอน ส่งผลงานได้ที่ สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
คณะจัดงานจะระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด แต่จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย


5. กำหนดการดำเนินงาน
ระยะเวลาส่งผลงาน วันที่ 18-20 มกราคม 2555
สถานที่ส่งผลงาน สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครตรัง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
การตัดสิน วันที่ 24 มกราคม 2555
การประกาศผล วันที่ 30 มกราคม 2555
ดูผลการประกวด ป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง
เว็บไซต์ http://www.trangcity.go.th
การมอบรางวัลและพิธีเปิด 25 กุมภาพันธ์ 2555
สถานที่จัดนิทรรศการ โรงแรมเรือรัษฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง


6. รางวัลเกียรติคุณ
โล่รางวัลและประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ
6.1 ระดับอนุบาลและประถมศึกษา (อ.1-ป.3)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลดีเด่น 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลพิเศษ 20 รางวัล (ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ)
6.2 ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลดีเด่น 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลพิเศษ 20 รางวัล (ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ)
6.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลดีเด่น 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลพิเศษ 20 รางวัล (ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ)
6.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6 และอาชีวศึกษา (ปวช.))
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลดีเด่น 10 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลพิเศษ 20 รางวัล (ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ)
ผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียวเท่านั้น
หมายเหตุ
รางวัลทุกระดับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น เทศบาลนครตรังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


7. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน
อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ประธานกรรมการ
อาจารย์สุกิจ ศุกระกาญจน์ กรรมการ
อาจารย์มูฮำมัด โรจนอุดมศาสตร์ กรรมการ
อาจารย์ปริทรรศ หุตางกูร กรรมการ
อาจารย์สัมฤทธิ์ เพชรคง กรรมการและเลขานุการ
(ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติจะอุทธรณ์ไม่ได้)


8. กรรมสิทธ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครตรัง โดยสะสมไว้เป็นสมบัติและติดตั้งไว้อย่างสมเกียรติ


9. การรับผลงานคืน
ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกแสดง รับผลงานคืนที่ ฝ่ายจัดการประกวดวาดภาพ สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 โทร. 0-7521-8822


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณกาญจนา เพชรแก้ว โทร. 086-475-4299, ห้องสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครตรังโทร 0-7521-8822


 

 


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์