รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง The Diary

ผู้รายงาน : นางจันจิรา ดั่นเจริญ  ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

ปีที่รายงาน : 2553 

บทคัดย่อ

         รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง The Diary  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง The Diary  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และ 3) ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  โรงเรียนสตรีนครสวรรค์  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2553  จำนวน 47 คน  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ The Diary  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง The Diary  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบทดสอบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง The Diary  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผลการศึกษาพบว่า

1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  เรื่อง  The  Diary  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 79.19/77.03  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ  75/75

2.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง The Diary  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  เรื่อง  The  Diary  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับมากขึ้นไป  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์