รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง คำควบกล้ำ

เรื่อง                       รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2ผู้ศึกษา                  นางพัชราภรณ์  ธรรมรักษาปีที่ศึกษ               ปีการศึกษา  2554บทคัดย่อ                รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนนามลวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน  24  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี  4  ชนิด  คือ  แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  10  เล่ม  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง   คำควบกล้ำ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  10  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  สถิติพื้นฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ  t-test  (Dependent  Sample)                  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้                        1.  แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  84.63/86.67  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้                          2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  เท่ากับ  0.7631 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  76.313.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .014.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  มีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ  4.59  ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด                โดยสรุป  การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง  คำควบกล้ำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ที่พัฒนาขึ้น  เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการฝึก  สมควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์