การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

                 การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2553 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 31 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  9  เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และสถิติทดสอบ  t-test  ผลการศึกษา  พบว่า   1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ  84.23/84.03  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้   2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เรื่อง  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ   0.7737 หมายถึง  เมื่อนักเรียนได้เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  แล้วนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  77.37   3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาครั้งนี้  ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่องการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์