รับสมัครผู้เรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล สภาการพยาบาลรับรอง

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ เปิดผู้ช่วยพยาบาล รับรองโดยสภาการพยาบาล

            

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2551 รวม 100 คน หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย

          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

          3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือปฏิบัติงาน

          4.อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี นับถึงวันลงทะเบียนเรียน

          5.น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

          6.เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยต้องรับโทษจำคุก หรือถูกดำเนินการทางกฎหมาย

        

           หลักฐานการสมัคร           1.ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป

          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่น ๆ)

          4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

          5.ใบรายงานการตรวจสุขภาพ

 

 เมื่อจบการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นผู้ช่วยพยาบาลรายได้ดี ในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ  นอกจากนี้การเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกไปทำงานต่างประเทศได้อีกด้วย 

ผู้เรียนสามารถกู้กองทุนเพื่อการศึกษาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้       

           

http://www.stic.ac.th     โทร. 0 3730 2755-6, 0 3739 5312-3, 08 4662 9362

เรียนง่ายจบเร็วรายได้ดีทำงานโรงพยาบาล ค่าเทอมเพียง 40000 บาทมีทุนกู้ 20000 บาท(ไม่ต้องเฝ้าไข้ตามบ้านทำงานคลีนิคและโรงพยาบาล)พิเศษลงทะเบียน 5000 บาทรับส่วนลดค่าเทอมทันที 2000 บาทถึง 31กันยายน 2552 เปิดเรียน 15 มีนาคม 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0856394556
คลิ๊กดูบรรยากาศตอนเรียนและภาพศิษย์เก่า
http://www.youtube.com/watch?v=nhBqs0rG7cs
http://www.youtube.com/watch?v=nHFHGxNsWFc

ข่าวดี... หรับผู้ที่จบ ม.3ขึ้นไปและต้องการมีงานทำที่มั่นคง
โรงเรียนสุรนารีบริบาล(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) เปิดสอนหลักสูตร840ชม.3เดือนในห้องเรียน/3เดือนฝึกงาน(มีเบี้ยเลียงทันที)
จบแล้วสามารถปฎิบัติงานในโรงพยาบาลและศูนย์การพยาบาล
ในตำแหน่งพนักงาน ผู้ช่วยการพยาบาล ทันที
มีหอพักแยก ชาย หญิง น้ำไฟ ฟรี เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน
แจกฟรีตลอดหลักสูตร และ มีทุนกู้เยืม เพื่อการศึกษา โดยไม่มีดอกเบี้ย
จากทางศูนย์การพยาบาล จบแล้วสามารถบรรจุงานใน ศูนย์การพยาบาลในเครือรพ.ปิยะเวช ในอัตรา เงินรวม O.T. 8,500 บาทขึ้นไป

*คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเรียน
1.1 เพศหญิง , เพศชาย อายุไม่เกิน35
1.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / รักงานบริการ
1.3 จบชั้น ม.3 ขึ้นไป
1.4 มีใจรักงานด้านดูแลสุขภาพอนามัย
1.5 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อ
1.6 ไม่ต้องสอบเข้า , ไม่ดูเกรดเฉลี่ย

หลักสูตรที่เรียน/วุฒิบัตรที่ได้รับเมื่อจบการศึกษา
หลักสูตรการดูแลเด็ก และผู้สูงอายุได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ
สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวช. / มัธยมศึกษาปีที่6 ของ กศน. ได้ขณะทำงาน
สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ

*ความมั่นคงในการทำงาน
ทำงานในโรงพยาบาล ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล / พนักงานผู้ช่วยบุรุษพยาบาล /
ศุนย์การพยาบาลต่างๆ และในคลินิคของแพทย์
ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล / บริษัทดูแลสุขภาพ
ทำงานในต่างประเทศ ตำแหน่งผู้บริบาล (โดยเฉพาะประเทศออสเตเลีย,แคนาดา,อเมริกา)

*จบแล้วมีสถานประกอบการ จองตัวเข้าทำงาน
เมื่อเรียนจบแล้วมีงานรองรับทั่วประเทศ หางานง่ายไม่ตกงาน