บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

บทคัดย่อ                การศึกษาในครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มประชากรได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จำนวน 795 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 120 คน ที่ได้มาด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  จำนวน 2 ห้องเรียน วิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบทดสอบ (t-test) ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16/82.61 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   3) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยเฉลี่ยเท่ากับ (  = 3.77, S.D. = 0.61) ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดTITLE Report of Effects of Using Computer-Assisted Instruction English Reading Skill Entitled “Reading Comprehension” for the 9th Grade Students AUTHOR Wacharaporn KhanalaiwuttipongABSTRACT The aims of this research were: 1) to study the efficiency of computer-assisted instructional English reading skill entitled “Reading Comprehension” for the 9th Grade Students. 2) to compare the learning achievement of computer-assisted instruction. 3) to explore the students’ satisfaction towards the computer-assisted instruction. The population were 795 9 th grade students at Phrapathomwitthayalai School. By purposive sampling , the samples 120 9th grade students at Phrapathomwitthayalai School Phraphathomjadee District Nakhornpathom Province studying in the second semester of 2010. The data were analyzed by percentage mean and standard deviation of t-test. The results of this research were as follows: 1.The efficiency of the created exercises was at 80/80. 2. The achievement of pre-test and posttest scores was statistically significant difference at the 0.05 level. 3. The students were highly satisfied with the computer-assisted instruction.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์