ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ sht37351

ประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

 ใช้สร้างงาน   เช่น

- จัดทำรายงาน 

- สร้างงาน