รายงานใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ srisiri.s
รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80
 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วย
บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1
                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2554
จำนวนนักเรียน 34  คน ได้จาก      การสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Random
Sampling)  

                   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีเครื่องมือ

ชนิด ดังนี้   

1) บทเรียนสำเร็จรูป
รายวิชาสังคมศึกษา  รหัสวิชา ส21101
สาระเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
จำนวน 12 เล่ม  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 
รหัสวิชา ส21101    สาระเศรษฐศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ
 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาสังคมศึกษา 
รหัสวิชา ส21101 สาระเศรษฐศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 1 ฉบับ

                   การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการคำนวณ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (


ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน(
S.D.) 
 ค่าทดสอบที ( t
– test )  ค่าความยากง่าย ( P
)   ค่าอำนาจจำแนก ( r )  ค่าความเชื่อมั่น ( rcc
) และค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนกระบวนการต่อผลลัพธ์ ( E1
/E2 )

                    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
80 / 80  ครบทั้ง 12 เล่มโดยได้ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป
ดังนี้  85.29/83.24
, 84.64/84.12, 84.64/84.41, 83.01/82.35,
84.31/83.53, 83.33/82.94, 83.33/83.24, 84.31/84.12, 84.97/84.71,
85.62/85.59, 84.64/84.41 และ84.31/84.12 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง

 

การเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71  แสดงว่า นักเรียนมีระดับพึงพอใจมาก แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูป
ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์