ป้ายนิเทศ

ป้ายนิเทศ ( Bulletin Boards )
       ป้ายนิเทศเป็นทัศนวัสดุที่นำมาใช้ในการแสดงเรื่องราวต่างๆ แก่ผู้ดูโยใช้วัสดุหลายอย่างติดไว้บนแผ่นป้าย เช่น รูปภาพ แผนภูมิ ข้อความที่อธิบายภาพ รวมทั้งวัสดุ 3 มิติ ของจริงหรือของจำลอง เผยแพร่ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือใช้เป็นป้ายประกาศ และแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ ป้ายนิเทศควรมีความสมบูรณ์ในตัวเอง ซึ่งผู้ดูสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องอาศัยผู้บรรยายประกอบแต่ไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไป ควรบรรจุเนื้อหาเพียงเรื่องเดียว ถ้าเนื้อหามากควรจัดแสดงเป็นหลายๆแผ่น เรียงไปตามลำดับ มีจุดเริ่มต้นและจบในตัวเอง เราใช้ป้ายนิเทศในงานส่งเสริมแบบมวลชนโดยอาจติดตั้งป้ายในสถาานที่ต่างๆ ดังนี้
1. ติดตั้งไว้ในสำนักงาน เพื่อเผยแพร่ข่าวสารแก่ผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงาน บุคคลต่างๆสามารถศึกษาหาความรู้จากป้ายนิเทศด้วยตนเอง
2. ติดตั้งไว้ในย่านชุมชน เช่น ศาลาประชาคม ผนังตึกหรืออาคาร จุดนัดพบเกษตรกร ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

 

       วัตถุประสงค์ในการจัดป้ายนิเทศ
1. เพื่อเร้าความสนใจของผู้ดูและยั่วยุให้มีการปฏิบัติ
2. เพื่อแจ้งข่าวสารหรือความก้าวหน้าของหน่วยงาน
3. เพื่อทบทวนสิ่งที่พูดไปแล้ว สรุปเป็นเรื่องไว้บนป้ายนิเทศ
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถศึกษาหาความรู้จากสิ่งทีมีอยู่เพียงชุดเดียว

ประเภทของป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
1. ป้ายนิเทศแบบชั่วคราว เป็นป้ายนิเทศที่ทำแบบง่ายๆ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทั้งนั้นอาจทำได้ 3 แบบ คือ
- ใช้ไม้กระดานอัดตีติดกับเสาที่เป็นขาตั้ง
- ใช้แผงกั้นห้อง
- ใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นบางอย่าง เช่น เสื่อลำแพน ไม้ไผ่สาน เป็นต้น
2. ป้ายนิเทศแบบถาวร เป็นป้ายนิเทศที่ติดตั้งอยู่กับที่โดยดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบ ยกตัวอย่างเช่น
- ติดบนผนังห้องบนกระดานอัดหรือกระดานชานอ้อย
- ชนิดเป็นรูพรุนเรียกว่า “peg bord” สำหรับแขวนป้ายหรือติดตั้งวัสดุ 3 มิติได้
- ใช้ผนังตึกหรือฝาบ้านซึ่งมีหลังคากันแดดกันฝนได้

       ข้อพิจารณาในการจัดป้ายนิเทศ
1. จัดเพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะแสดงอะไร
2. ผู้ดูเห็นคนระดับไหน
3. จะตั้งแสดงที่ไหน สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร
ขั้นตอนในการดำเนินการจัดป้ายนิเทศ
1. เลือกเรื่องที่จะนำมาแสดง ต้องเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ควรจัดหลายเรื่องบนแผ่นเดียวกัน หลักในการจัดป้ายนิเทศ
1. การเขียนหัวข้อและข้อความในป้ายนิเทศ
1.1 สร้างหัวเรื่องให้น่าสนใจและให้คนดูมีส่วนร่วมในหัวข้อนั้น วิธีการกำหนดมีดังนี้
- ตั้งหัวข้อเรื่องเป็นคำถาม เช่น “ท่านอยากได้อะไรมากที่สุด ?” “ท่านตอบได้หรือไม่ ?”
- สร้างข้อความที่น่าฉงนสนเทห์ชวนติดตามดู เช่น “ข้อเท็จจริงที่ท่านอยากรู้แต่ไม่กล้าถาม”
- ข้อความที่ชักชวนให้ปฏิบัติตาม เช่น “มาเพาะเห็ดฟางกันเถอะ” หรือ “มาช่วยกันประหยัดน้ำมันด้วยก๊าซชีวภาพ”
- ใช้คำสั้นๆที่กระตุ้นผู้อ่านและช่วยดึงดูดความสนใจ เช่น “ฟรี สิ่งนี้เรามอบแด่ท่าน” หรือ “หยุด แล้วอ่านสักนิด”
1.2 ใช้คำและข้อความที่อธิบายเป็นประโยครัดกุมใช้สำนวนง่ายๆ สั้นๆ แต่ได้ใจความ ควรใช้ภาพหรือสัญลักษณ์แสดงเป็นส่วนใหญ่ และใช้เฉพาะข้อความในส่วนที่จำเป็นจริง เท่านั้น
1.3 ขนาดของตัวอักษรควรมีขนาดใหญ่ เหมาะสมกับป้ายนิเทศและมีขนาดลดหลั่นกันลงมาตามลำดับความสำคัญ นอกจากนี้อาจเน้นข้อความที่สำคัญสะดุดตา ให้แตกต่างจากข้อความอื่นๆ
2. การใช้สี
2.1 ใช้สีที่ดึงดูดตาจากกสิ่งหนึ่ง และเร้าความสนใจของผู้ดู
2.2 ใช้สี่หลากหลากเพื่อช่วยให้ภาพเล็กหรือใหญ่
2.3 ใช้สีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่ง
2.4 ใช้สีเพื่อสร้างหรือเน้นจุดสนใจบางอย่าง
3. การทำให้ภาพมีความรู้สึกเคลื่อนไหว
3.1 จัดภาพบนป้ายนิเทศเป้นกลุ่มๆ ให้มีความสำพันธ์กัน
3.2 เส้นโค้งต่างๆบนป้ายนิเทศสามารถดึงส่ายตาให้มองช้าๆ
3.3 เส้นตรงจะทำให้การเคลื่อนที่ขอองสายตาไปตามจุดต่างได้รวดเร็วขึ้น
3.4 การใช้เส้นหรือลูกศร ช่วยนำสายตาไปมองในทิศทางที่ต้องการ
4. การจัดวางรูปฟอมร์ป้ายนิเทศ
4.1 จัดให้มีความกลมกลืนกัน ทั้งภาพและเรื่องราว
4.2 ให้มีความสมดุลกันทั้งซ้ายและขวา
4.3 ควรเน้นส่วนที่สำคัญด้วยรูปทรงที่มีลักษณะเด่นกว่า

       ลักษณะของป้ายนิเทศที่ดี
1. ใช้ภาพเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
2. มีเรื่องราวครบบริบูรณ์แต่ไม่ควรจัดมากกว่า 1 เรื่อง
3. มีความต่อเนื่องกันและมีความกลมกลืนกัน
4. มีจุดสนใจหลักเพียงจุดเดียว จุดอื่นๆเป็นจุดรอง
5. สามารถสร้างความรู้สึก ให้ผู้ดูสนใจติดตามการเคลื่อนไหว
6. จัดให้มีภาพใกล้เคียงความจริง

2. ตัดสินใจกำหนดหัวข้อและความคิดหลักที่จะจัดป้ายนิเทศ ศึกษาเนื้อหา คิดหาข้อความหรือคำ ที่สามารถจับความสนใจของผู้ดูและสามารถสื่อความหมายได้ดี
3. วางแผนการจัดป้ายนิเทศไว้ล่วงหน้าโดยสเก๊ตซ์ภาพคร่าวๆลงบนกระดาษ ว่าจะใช้ภาพถ่าย ภาพวาด สิ่งพิมพ์ ของจริง และของจำลองอะไรบ้างตลอดจนหัวข้องเรื่องและข้อความต่างๆอย่างไร วางอไรลงบนส่วนไหนของประเทศ ควรลองสเก๊ตซ์ภาพหลายๆแบบแล้วจึงเลือกแบบที่ดีที่สุด
4. ในขั้นสุดท้ายจัดเตรียมวัสดุต่างๆตามแบบที่วางไว้
5. ประเมินดูว่าป้ายนิเทศที่จัดแล้วมีลักษณะอย่างไร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 198 คน กำลังออนไลน์