ประวัติโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม


                กระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง  โฉนดที่ดิน  เลขที่  3958  พื้นที่  8  ไร่  1  งาน  89  ตารางวา  จากนายขัน  ไวว่อง  และนางแจ่ม  เพชรรัตน์  เมื่อวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.2501  ด้วยเงิน  ก.ศ.ส.  982810  บาทจัดตั้งโรงเรียนประเภทสหศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งชายและหญิง
          "โรงเรียนยานนาวา"  คือชื่อโรงเรียนในระยะแรก
                10  กรกฎาคม  2501    เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระยะแรกมีนักเรียน
จำนวน  416  คน
ปีการศึกษา  2503    ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  สายสามัญ  พ.ศ.2503 
และหมดไปเมื่อปีการศึกษา  2523
 ปีการศึกษา  2508    ขยายชั้นเรียนออกเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิทยาศาสตร์ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายสามัญ  พ.ศ.2503
 ปีการศึกษา  2511    ขยายชั้นเรียนออกเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกศิลปะ  (ภาษาฝรั่งเศส)  ทั้งแผนกวิทยาศาสตร์  และแผนกศิลปะ  หมดไปเมื่อปีการศึกษา  2519
 12  เมษายน  2514    ฯพณฯ  สุกิจ  นิมมานเหมินทร์  รัฐมนตรีว่าการระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  "โรงเรียนยานนาวา"  เป็น  "โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม"
  ปีการศึกษา  2518    ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ.2518  หมวดวิชาสามัญและหมดไปเมื่อปีการศึกษา  2521
  ปีการศึกษา  2521    ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521  จัดเป็น  10  แผนการเรียน  เพื่อสนองความต้องการของสังคม  และบุคคล
 ปีการศึกษา  2524    ใช้หลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2524  จัดเป็น  4  แผนการเรียนสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  5
  ปีการศึกษา  2529    สังกัดกลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง  กลุ่มที่  2
  ปีการศึกษา  2531    ปรับปรุงแผนการเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยเพิ่มวิชาชีพให้เลือกตามความถนัด  มัธยมศึกษาตอนต้นมี  8  แผนการเรียน  มัธยมศึกษาตอนปลายมี  7  แผนการเรียน
   ปีการศึกษา  2532    เข้าร่วมเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร
   ปีการศึกษา  2534  -  ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2533)
      - ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2534
 ปีการศึกษา  2541    สังกัดสหวิทยาเขตราชนครินทร์
 ปีการศึกษา  2542  -  ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด  กรมสามัญศึกษาประจำปีการศึกษา  2542
      -  ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษา  ดีเด่นประจำปีการศึกษา  2542
       -  ได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษา  ดีเด่นประจำปีการศึกษา  2542
 
                ปีการศึกษา  2544  -  ได้รับความร่วมมือจากสมาคมคริสต์จักรเอ็มมานูเอลและชมรม  euroclass  จาก  denmark  ในโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
- ได้รับเลือกจากมูลนิธิซิตี้กรุ๊ปร่วมกับสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสร้างห้องเรียน  it
 
-  ได้รับความร่วมมือจากองค์กร  teacher  &  abroad  project  จากประเทศอังกฤษ  ในโครงการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
-  ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ  "สิ่งแวดล้อมศึกษา  เพื่อการอนุรักษ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา"
 
                ปีการศึกษา  2545    พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดห้องไอทีซิตี้แบงก์  (วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2545)
                ปีการศึกษา  2546  -  เข้าร่วมโครงการ  IEARN  ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายภาษาอังกฤษสัมพันธ์สถานทูตสหรัฐอเมริการ
- โครงการ  Teddy Bear  ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องระหว่างโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่นและ  ประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจาก  JEARN  JICA  Net  และฝ่ายภาษาอังกฤษสัมพันธ์  สถานทูตอเมริ
 - นายเกรียงไกร  สกุลประเสริฐศรี  นักเรียนชั้น  ม.6  ได้รับคัดเลือกไปศึกษา 
        ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากสโมสรโรตารี่ กรุงเทพฯ และได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น
 -  นายจักรินทร์ ก้อนนวล นักเรียนชั้น ม.5 ได้รับทุนจากสถานฑูตอเมริกา
             ไปสัมนา ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการ iEARN ประจำปี 2546 และได้รับคัดเลือกไปศึกษาณ ประเทศสหรัฐอเมริกาจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพฯปี 2547

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนยานนาเวชวิทยาคม
          แผนกลยุทธ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
                1. แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
                2. แผนงานเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
                3. แผนงานส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
                4. แผนงานพัฒนาครูตามมาตรฐานสู่ครูมืออาชีพ
                5. แผนงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                6. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                7. แผนงานส่งเสริมพลังแผ่นดิน
                8. แผนงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าเรียน  น่าอยู่
นโยบายโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
                1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนรู้ให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านคุณธรรม  ความรู้  และมีความพึงพอใจในการเรียน
                2. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ตามหลักสูตรได้เต็มตามศักยภาพ
                3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบการบูรณาการและยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้สื่อ วัตกรรมและเทคโนโลยีที่หลากหลาย
                4.ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ดนตรี รวมทั้งกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
 สุขภาพกาย  และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ปลอดจากสิ่งเสพติดและโรคเอดส์
                5. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ธำรงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
                6. พัฒนาครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผล การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบำรุงขวัญและกำลังใจ  พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
                7. เน้นความสะอาดและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่น่าอยู่น่าอาศัยเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง
                8. ส่งเสริมให้ชุมชน  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดดารศึกษาและระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา

ที่ตั้งโรงเรียน  146  ถนนสาธุประดิษฐ์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์