เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทคัดย่อ เรื่อง ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย นางสาวโรยทราย เกียรติเดช
หน่วยงาน โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ปีที่วิจัย 2553

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1.)พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2.)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 3.) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 39 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster or Area Sampling ) โดยสุ่มเลือกนักเรียนมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 5 ห้องเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster or Area Sampling ) โดยสุ่มเลือกนักเรียนมาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 5 ห้องเรียน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกับที่ใช้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1.) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2. )แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3.) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4.) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการวิจัยพบว่า
1.ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 89.93/81.11
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับ มาก
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.24

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์