รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูพิศมัย เกษมพร โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาค

ชื่อเรื่อง
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2
ผู้รายงาน นางพิศมัย เกษมพร 
ครูชำนาญการ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม อำเภอดอนมดแดง
จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ปีที่พิมพ์ 2554

                                                      
บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2
มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้
ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/1 โรงเรียนดอนมดแดง
วิทยาคม อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
29
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและ
ร้อยละ จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน
7 ชุด 3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 4) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์
สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานใช้
 
t- test (Dependent Samples)
ผลการพัฒนาพบว่า 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

มีประสิทธิภาพโดยรวมทั้ง 7 ชุด เท่ากับ 83.75/83.06
และแต่ละเล่มทั้ง 7 ชุด มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ดังนี้ ชุดที่
1 อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.50/82.64 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.5395 ชุดที่ 2 อัตราส่วนของจำนวนหลาย

จำนวน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.19/84.03 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.5493 ชุดที่ 3 สัดส่วน
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.69/84.58 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.5651 ชุดที่ 4 การแก้โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับสัดส่วน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/82.78 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5277
ชุดที่ 5 อัตราส่วนและร้อยละ
มีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.69/83.47 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ0.5383
ชุดที่ 6 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ
มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.92/80.97 ค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.5176 ชุดที่ 7 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.14/82.92 ค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.5230 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ

.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 มีความพึงพอใจต่อการเรียน
ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

               สรุปผลการพัฒนาทำให้ได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมสามารถ
นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์