รายงานการพัฒนาทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน   นางปิยะพร 
ถนัดค้า ครูชำนาญการ  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 

                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  7

ปีที่รายงาน    2554           

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1)  เพื่อพัฒนาทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
1  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1  ก่อนและหลังได้รับการพัฒนาทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1/5  ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต
จำนวน 35  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้
ประกอบด้วย  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการทดลองมี
2 ชนิด  คือ  1) แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำนวน 
15  เล่ม 
2) 
แผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง
การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่
จำนวน 22 แผน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ 
1)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง
การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
1 จำนวน  20 
ข้อ
มีค่าความยากง่าย (P)  ระหว่าง 
0.34-0.70 
ค่าอำนาจจำแนก (B)  ระหว่าง  0.28-0.60  มีค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.89 
1)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง 
การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จำนวน  10 
ข้อ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)
หาประสิทธิภาพของสื่อ  (E1/E2หาประสิทธิผลของกระบวนการ  (E.I.) 
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้  t-test
 (Dependent 
Samples)   

ผลการศึกษา  พบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง  การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

มีประสิทธิภาพ  85.63/82.71  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 

                   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง 
การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 
.6532  หรือร้อยละ 65.32  แสดงว่าผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ
65
.32

                   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง 
การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

                   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถม

ศึกษาปีที่ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

                   โดยสรุป รายงานการพัฒนาทักษะการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้อื่นๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์