การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป   เรื่องทศนิยมและเศษส่วน 

                  กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย          นางยุพาพร   พื้นผา

โรงเรียน     โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม   อำเภอดอนมดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

ปีที่พิมพ์      2/2553

บทคัดย่อ

    การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป   เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีวัตถุประสงค์   1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    2)  เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนและ  3)   เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องทศนิยมและเศษส่วน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย   เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม  อำเภอดอนมดแดง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  29   จำนวน  35  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง( Purposive  Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน   16   แผน  บทเรียนสำเร็จรูป  จำนวน  16  ชุด  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน    30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.43  ถึง  0.79   ค่าอำนาจำแนกตั้งแต่  0.22  ถึง  0.72  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.71  สถิติวิเคราะห์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานใช้  t – test  ( Dependent  Samples)  และค่าดัชนีประสิทธิผล  E.I

ผลการวิจัย  ปรากฏดังนี้

1. บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.75 / 84.48    ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80

  2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  ระดับ  .01

3.  นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปมีดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.6953  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงขึ้น  คิดเป็นร้อยละ  69.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นบทเรียนที่ดีและทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นเวลาเรียน

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล

เป็นข้อมูลที่ดี

เหมาะแก่การเผยแพร่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์