อาเซียนกับสหประชาชาติความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง

 อาเซียนกับสหประชาชาติความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติมีรูปแบบดังนี้

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง

อาเซียนมีความร่วมมือเพื่อธำรงรักษา สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
เช่น การจัดทำปฏิญญากำหนดให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ
และความเป็นกลาง
  หรือ Zone of Peace,Freedom and
Neutrality (ZOPFAN)
ในปี 2514 การจัดทำสนธิสัญญาไมตรี และความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หรือ
Treaty of Amity and Cooperation  (TAC) ในปี 2519  สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(
SEANWFZ) และการริเริ่มการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ
ASEAN Regional Forum (ARF) เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจกันระหว่างประเทศในเอเชียแปซิฟิกซึ่งไทยได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกในปี
2537

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ


อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ฯพณฯ อานันท์  ปันยารชุน
ได้เสนอให้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ
ASEAN Free Trade Area (AFTA) ในปี 2535 เพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างกัน อันจะช่วยส่งเสริมการค้าภายในอาเซียนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ต่อมา อาเซียนได้ขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อให้การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจสมบูรณ์แบบและมีทิศทางชัดเจน โดยจัดตั้งเขตลงทุนอาเซียน หรือ
ASEAN
Investment Area (AIA) ในปี 2541 เพื่อส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
ส่งเสริมการเปิดการค้าเสรี การท่องเที่ยว การเงิน การเกษตร และสนับสนุนการเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งโดยไทยได้เสนอให้จัดทำความตกลงว่า
ด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน นโยบายของไทยต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
คือผลักดันให้อาเซียนมุ่งปรับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ

ความร่วมมือกับประเทศภายนอกอาเซียน

 ไทยมีบทบาทสนับสนุนให้อา เซียนมีความร่วมมือกับประเทศนอกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นดังปรากฏในรูปของความร่วมมืออา
เซียน+
3 (ASEAN plus 3) ซึ่งประกอบประเทศสมาชิกอาเซียน 10
ประเทศ ร่วมกับญี่ปุ่น จีน และสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งได้ทำการสถาปนาความสัมพันธ์ในลักษณะของประเทศคู่เจรจา
(
ASEAN plus 1) กับอีก 9 ประเทศ
ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน สาธารณรัฐเกาหลี
อินเดีย และรัสเซีย และมีความร่วมมือกับหนึ่งกลุ่มประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป
นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ คือ โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(
UNDP) มีความสัมพันธ์เฉพาะด้าน (sectoral dialogue) กับปากีสถาน และมีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ขององค์การสหประชาชาติด้วย
 

ความร่วมมือด้านสังคมและความร่วมมือเฉพาะด้าน

- เป็นความร่วมมือในด้านอื่นที่มิใช่ด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือด้านต่าง ๆ
ได้แก่ แรงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุข วัฒนธรรมและสารสนเทศ
การศึกษาการขจัดความยากจน การพัฒนาสตรี
เด็กและเยาวชน การพัฒนาชนบท
การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  และการจัดการด้านภัยพิบัติ
เป็นต้น

 - ไทยเล็งเห็นความสำคัญของความร่วมมือด้านสังคมเพื่อสันติสุขในภูมิภาค จึงสนับสนุนให้อาเซียนกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์
การก่อการร้าย การค้าอาวุธ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกลไก ลดช่องว่างระหว่างประเทศสมาชิกเก่าและใหม่ของอาเซียนซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับ สนุนการรวมตัวของอาเซียน
 -ไทยมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
หรือ
ASEAN University Network
(AUN)
เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาค
ขณะเดียวกัน
ได้เสนอให้ตั้ง มูลนิธิอาเซียนหรือ ASEAN Foundation เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการตลอดจนการมีส่วนร่วมของ ประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน รวมทั้งยังได้สนับสนุนการจัดทำโครงข่ายรองรับทางสังคม
หรือ
Social safety nets เพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ
 - ปี 2544 ไทยผลักดันให้อาเซียนมีมติรับรองการจัดให้มีปีแห่งการปลูกจิตสำนึกในการต่อ ต้านยาเสพติดในอาเซียน ระหว่างปี 2545-2546 และสนับสนุนให้มีประชุมยอดอาเซียน
ครั้งที่
7 รับรองปฏิญญาว่าด้วยเชื้อ HIV เนื่องจากไทยสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาเสพติดปัญหาโรคเอดส์และ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือระดับภูมิภาค

แสดงความคิดเห็นจากหัวข้อ 

แสดงให้เห็นถึง
การร่วมมือและความมั่นคงในด้านต่างๆส่งเสริมการลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
ส่งเสริมการเปิดการค้าการท่องเที่ยว การเงิน การเกษตร
และแสดงให้เห็นการพยายามพัฒนามีสนับสนุนให้อาเซียนกระชับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
เช่น การค้ายาเสพติด

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์