อาเซียนกับสหประชาชาติความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง

 อาเซียนกับสหประชาชาติความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติมีรูปแบบดังนี้