การพัฒนาทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบโดยใช้เกมการศึกษา ชุดสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบโดยใช้เกมการศึกษา ชุดสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลา ชื่อผู้ศึกษา นางจำปี วงศ์ปาลีย์ ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2553 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชุดสื่อมัลติมีเดีย ใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมระยะเวลา 11 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลาและเพื่อเปรียบเทียบทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลา ก่อนและหลังจัดกิจกรรมเกมการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เกมการศึกษา ชุดสื่อมัลติมีเดีย จำนวน 22 เกมและคู่มือการใช้ แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 44 แผน และแบบทดสอบความพร้อมทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลา อำเภอแม่ริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 27 คนโดยเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมต่างกันและผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 11 สัปดาห์ ๆ ละ 4 วันในวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี ครั้งละ 20 นาที วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการพัฒนาทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการพัฒนาทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาชุดสื่อมัลติมีเดีย ระยะเวลา 11 สัปดาห์ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 2.42 2.54 2.46 2.46 2.67 2.37 2.55 2.48 2.50 2.48 และ 2.92 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลา มีการพัฒนาระหว่างจัดกิจกรรมสูงขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.53 คิดเป็นร้อยละ 85.35 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบ ก่อนและหลังกิจกรรม พบว่า คะแนนจากการใช้แบบทดสอบความพร้อมทักษะการสังเกต จำแนกและเปรียบเทียบของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านศาลา หลังจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อย 30.61 และจำแนกเป็นรายทักษะ พบว่าทักษะการสังเกตมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 31.11 ทักษะการจำแนกมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 29.26 ทักษะการเปรียบเทียบมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 31.48 และทักษะที่พัฒนาได้มากที่สุดคือ ทักษะการเปรียบเทียบโดยก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 5.33 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 8.48 ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 31.48

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์