ใบงาน เรื่องซอฟต์แวร์

รูปภาพของ tws3414

ใบงาน เรื่องซอฟต์แวร์ คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างต่อไปนี้ให้ถูกต้องความสมบูรณ์ โดยใช้ความรู้จากแหล่งความรู้ที่กำหนดให้ หรือค้นหาเอง ส่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 

(1) ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง…………………………………………………….

ตอบ ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(2) ซอฟต์แวร์ แบ่งตามสภาพการใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็น ....... ประเภท ได้แก่ .............................

ตอบ    ซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

1. โปรแกรมระบบ2. โปรแกรมประยุกต์

(3) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือ .................................................................

ตอบ  เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ

(4) หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย ...............................................................................

ตอบ  ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(5) ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ .....................................................................................

ตอบ ระบบปฏิบัติการ หมายถึง ชุดของโปรแกรมที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์แลซอฟต์แวร์ประยุกต์ มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ และสนับสนุนคำสั่งสำหรับควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ประยุกต์ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น MS - DOS , UNIX , Windows 95 , และ Mac System 7 เป็นต้น

(6) ระบบปฏิบัติการ (Operating System) คือ .................................................................