กฎบัตรอาเซียน คืออะไร กฎบัตรอาเซียนจะช่วยให้อาเซียนเป็นประชาคมเพื่อประชาชนอย่างไร

         กฎบัตรอาเซียน
ซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนเป็นธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดของอาเซียน
เป็นความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่กำหนดกรอบโครงสร้างองค์กร เป้าหมาย
หลักการ และกลไกที่สำคัญต่างๆ ภายในอาเซียน โดยการมีกฎบัตรอาเซียน
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
    

        (1) เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามเป้าหมายต่างๆ
โดยเฉพาะความพยายามของอาเซียน ที่จะรวมตัวกันเป็น
ประชาคม
ภายในปีเป้าหมาย 2558

       (2) สร้างกลไกที่จะส่งเสริมให้รัฐสมาชิก
ปฏิบัติตามความตกลงต่างๆ ของอาเซียน และ

       (3) ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดและสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงมากขึ้น
โดยการบังคับใช้ของกฎบัตรฯ
จะทำให้อาเซียนเป็นองค์กรทีมีกติกาของการดำเนินงานอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น          
แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้อาเซียนต้องจัดทำกฎบัตรฯ คือ
การที่ตลอดระยะเวลา
41 ปี ที่ผ่านมาของการก่อตั้งองค์กร อาเซียนขาดกลไกหรือมาตรการบังคับในกรณีที่มีประเทศสมาชิก
ไม่ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ต่างได้ตกลงกันไว้แล้ว
และการที่องค์กรอาเซียนเองไม่มีสถานะทางกฎหมาย
(legal entity) ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ทำให้อาเซียนขาดความน่าเชื่อถือ
และเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการ รวมตัวกันของอาเซียน รวมถึงความพยายามในการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียนภายในปีเป้าหมาย 2558             
จุดเด่นประการหนึ่งของกฎบัตรอาเซียน คือ การที่ข้อบทต่างๆ ในกฎบัตรฯ
ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรที่ประชาชนเข้าถึงและเอื้อประโยชน์
มากยิ่งขึ้นต่อประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น
ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน
ไทยจึงได้กำหนดคำขวัญของการประชุมว่า
กฎบัตรอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน
หรือ ‘ASEAN Charter for ASEAN Peoples’ ในภาษาอังกฤษ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ต่างๆ ที่ประชาชนอาเซียน
รวมทั้งคนไทย จะได้รับจากการบังคับใช้กฎบัตร อาเซียน และการที่กฎบัตรอาเซียน
มีผลบังคับใช้
(ตั้งแต่ 15 ..2551) ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน  

     

 

            


     


 

 

    

   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 354 คน กำลังออนไลน์