ทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด

เป็นทักษะภายในที่ช่วยสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            เช่น ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทักษะในการตัดสินใจ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์           

           ทักษะในการประมาณตน และการควบคุมสถานการณ์ ทักษะในการสื่อสาร ต่อรอง ปฏิเสธ           

           และโน้มน้าวจิตใจ ทักษะในการปรับตัว เป็นต้น ดังนั้น ทักษะชีวิต คือ ความสามารถพื้นฐานที่วัยรุ่นทุกคน

           จำเป็นต้องใช้ในการเลือกทางดำเนินชีวิตสังคมในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ           

           ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์โดยการฝึกฝนอบรม (ดวงพร โสภา. 2543 : 47)

           วัยรุ่นบางคนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

           ที่ทำให้วัยรุ่นบางคนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  เช่น การลอกเลียนแบบเพื่อน ๆในกลุ่ม การทำตามคำสั่ง

           ของผู้นำกลุ่ม เพื่อต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน หรือในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นต้น

           วัยรุ่นควรจะมีทักษะชีวิตที่จะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

           และไม่เหมาะสมควรใช้ทักษะการหาเหตุผลโน้มน้าวให้มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของกลุ่มเพื่อน

           ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับวัยรุ่น เพราะจะช่วยให้วัยรุ่นมีเหตุผลในการวิเคราะห์และพิจารณา

           ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมกับตนเอง วัยรุ่นจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการประมาณตน

           รวมทั้งใช้การสื่อสารเพื่อรักษาจุดยืนของตน โดยการปฏิเสธและเจรจาต่อรองเพื่อรักษาน้ำใจ

           และผลประโยชน์ของตนเอง ฉะนั้น ทักษะชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่วัยรุ่นทุกคนควรฝึกฝน

           และรู้จักนำมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของแต่ละคนในปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์