ทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด

เป็นทักษะภายในที่ช่วยสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            เช่น ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทักษะในการตัดสินใจ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์           

           ทักษะในการประมาณตน และการควบคุมสถานการณ์ ทักษะในการสื่อสาร ต่อรอง ปฏิเสธ           

           และโน้มน้าวจิตใจ ทักษะในการปรับตัว เป็นต้น ดังนั้น ทักษะชีวิต คือ ความสามารถพื้นฐานที่วัยรุ่นทุกคน

           จำเป็นต้องใช้ในการเลือกทางดำเนินชีวิตสังคมในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ           

           ซึ่งต้องอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์โดยการฝึกฝนอบรม (ดวงพร โสภา. 2543 : 47)

           วัยรุ่นบางคนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน

           ที่ทำให้วัยรุ่นบางคนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน  เช่น การลอกเลียนแบบเพื่อน ๆในกลุ่ม การทำตามคำสั่ง

           ของผู้นำกลุ่ม เพื่อต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อน หรือในสังคมที่ตนอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นต้น

           วัยรุ่นควรจะมีทักษะชีวิตที่จะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

           และไม่เหมาะสมควรใช้ทักษะการหาเหตุผลโน้มน้าวให้มีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของกลุ่มเพื่อน

           ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับวัยรุ่น เพราะจะช่วยให้วัยรุ่นมีเหตุผลในการวิเคราะห์และพิจารณา

           ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสมกับตนเอง วัยรุ่นจะต้องมีทักษะเกี่ยวกับการประมาณตน

           รวมทั้งใช้การสื่อสารเพื่อรักษาจุดยืนของตน โดยการปฏิเสธและเจรจาต่อรองเพื่อรักษาน้ำใจ

           และผลประโยชน์ของตนเอง ฉะนั้น ทักษะชีวิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่วัยรุ่นทุกคนควรฝึกฝน

           และรู้จักนำมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของแต่ละคนในปัจจุบัน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 7 คน และ ผู้เยี่ยมชม 150 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29955
  • sss29851
  • sss29949
  • sss29873
  • sss29984