มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเรียนวารสารศาสตร์ฯ 100 คน

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2551 รอบที่ 1 หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (ภาษาอังกฤษ) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จำนวน 100 คน ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอดหลักสูตร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2551
         
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
          3.ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนักศึกษา หรือนิสิตของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันชั้นอื่นในประเทศไทย
         
คุณสมบัติเฉพาะ
          1.สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50
          2.มีผลคะแนนการสอบ SAT (Math, Critical, Reading, Writing) กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 1,100 คะแนน หรือ
          3.มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับตั้งแต่วันสมัครสอบ) ดังนี้
          -TOEFL กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 คะแนน หรือ 61 คะแนน สำหรับ Internet-based
          -IELTS กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 5.5 คะแนน
          -TU-GET กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 500 คะแนน
-CU-TEP กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 600 คะแนน
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนเป็นจริง
          2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
          3.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่) จำนวน 1 ชุด
          4.สำเนาผลการเรียน (Transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
          5.สำเนาใบแจ้งผลคะแนน SAT หรือใบแจ้งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
          6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
          7.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน จำนวน 1 ชุด
          การขอรับใบสมัคร
          -ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อมวลชนศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) อาคารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ในวันและเวลาราชการ)
          -ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์
www.jc.tu.ac.th
          กำหนดการรับสมัคร 
          วันที่ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2551
          วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551
          วันสอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2551 
          วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551
          วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2551
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัว วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551 และวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551
          สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา(หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) โทร.0-2696-6193 โทรสาร 0-2696-6208 (ในวันเวลาราชการ) 
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์