รายงานผลการใช้และพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสามารถการค

     แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้                            ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3     สาระการเรียนรู้ ตัวเรา                          หน่วยการเรียนรู้  แรกรับประทับใจ     สัปดาห์ที่   3                                     วันที่  2  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2554---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- กิจกรรมสร้างสรรค์ (09.40 10.20 น.)สาระสำคัญ            ความสามารถการคิดวิเคราะห์ในการสร้างผลงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นความสามารถในการมองเห็นรายละเอียด จำแนกแยกแยะข้อมูลองค์ประกอบของวัสดุเหลือใช้ที่นำมาออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อหาความสัมพันธ์และเชื่อมโยงในการประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานศิลปะตามความคิดจินตนาการ จุดประสงค์การเรียนรู้            1.   นักเรียนสามารถปฏิบัติและสร้างผลงานทางศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ตามความคิดและจินตนาการได้            2.   นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ที่นำมาสร้างผลงานทางศิลปะได้            3.   นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของวัสดุเหลือใช้ได้            4.   นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์สรุปถึงหลักการจากการสร้างผลงานทางศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ได้            5.   นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้            6.   นักเรียนสามารถปฏิบัติและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะในการสร้างผลงานทางศิลปะจากวัสดุเหลือใช้อย่างมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สาระการเรียนรู้            1.   สาระที่ควรรู้                  การสร้างผลงานทางศิลปะในหัวข้อเรื่อง ประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้จากกระดาษและซองขนม ให้เป็นดอกไม้สำหรับตกแต่งห้องเรียนตามความคิดจินตนาการอย่างพอดี พอเหมาะ บนหลักของความมีเหตุผล             2.   ประสบการณ์สำคัญ                  ด้านสติปัญญา                  2.1 การสังเกตเปรียบเทียบ รูปร่างลักษณะของวัสดุเหลือใช้                  2.2 การใช้ภาษาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของวัสดุเหลือใช้                  2.3 การเรียงลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ของวัสดุเหลือใช้ในการสร้างผลงานทางศิลปะ                  ด้านสังคม                  2.4 การวางแผนทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างพอเพียงโดยคุณธรรมกำกับความรู้อย่างพอดี                  2.5 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนกับเพื่อน                  ด้านอารมณ์ - จิตใจ                  2.6 ความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตสำนึกที่ดี                  ด้านร่างกาย                  2.7 การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อเล็กและสายตาในการสร้างผลงานทางศิลปะ กิจกรรมการเรียนรู้            ขั้นนำ : สร้างความสนใจและเร้าความอยากรู้ (ความพอประมาณ)            1.   นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึง วัสดุเหลือใช้ที่นักเรียนได้นำมาจากบ้านว่ามีอะไรบ้าง รูปร่าง ลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร เช่น                  -     ซองขนมชนิดต่าง ๆ                  -     กระดาษสี                  -     วัสดุเหลือใช้อื่น ๆ            2.   นักเรียนและครูร่วมกันตกลงว่า ในวันนี้จะสร้างผลงานทางศิลปะในหัวข้อเรื่อง ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ แล้วร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่า ควรใช้วัสดุเหลือใช้อะไรบ้าง และทำอย่างไร โดยคิดพูดทำอย่างพอดี พอเหมาะบนหลักของความมีเหตุผลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้             ขั้นกิจกรรม : สร้างผลงานทางศิลปะ (ความมีเหตุผล)            3.   นักเรียนร่วมกันวางแผนในแต่ละกลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ที่นำมาใช้สร้างผลงานทางศิลปะโดยครูใช้คำถามกระตุ้นในการคิดวางแผนของนักเรียน                  -     ซองขนมชนิดต่าง ๆ ที่มีความเหมือนกัน สามารถนำมาใช้ได้โดยอย่างไร                  -     กระดาษสีต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน สามารถนำมาใช้ได้โดยอย่างไร                  -     สามารถนำซองขนมชนิดต่าง ๆ และกระดาษสีต่าง ๆ มาสร้างผลงานทางศิลปะ คือ ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ ตามความคิดจินตนาการได้อย่างไร (โดยนำซองขนมมาม้วน มาตัด แล้วพันเป็นดอกไม้ ตกแต่งด้วยกระดาษสีตามความคิดจินตนาการแล้วพันด้วยสก็อตเทปให้แน่น)            4.   นักเรียนแต่ละกลุ่มและแต่ละคนลงมือปฏิบัติในการสร้างผลงานทางศิลปะ ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ ตามที่วางแผนไว้แล้วช่วยกันวิเคราะห์ถึงผลงานที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนกับเพื่อนถึงการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร จึงจะมีความพอเหมาะ พอควรบนหลักของความมีเหตุผล            ขั้นสรุป : สร้างความรู้และความชื่นชม (การมีภูมิคุ้มกัน)            5.   นักเรียนออกมาแสดงถึงความคิด และผลงานทางศิลปะด้วยความสมัครใจในการพูด หรือแสดงความคิดและจินตนาการที่มีบรรยากาศที่อบอุ่น เพื่อน ๆ แสดงความชื่นชมโดยการปรบมือเพื่อยอมรับ            6.   นักเรียนและครูช่วยกันสรุปถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากการสร้างผลงานทางศิลปะจากวัสดุเหลือใช้ในหัวข้อเรื่อง ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ ว่าเป็นอย่างไรตามความคิดความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนโดยมีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทร ประนีประนอม และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมสื่อการเรียนรู้            1.   กรรไกร            2.   ซองขนมชนิดต่าง ๆ            3.   กระดาษเอกสาร, กระดาษสีต่าง ๆ            4.   สก็อตเทปใส การวัดและประเมินผล            1.   วิธีการ                  1.1 การสังเกตการปฏิบัติและการสร้างผลงานทางศิลปะ                  1.2 การสังเกตการบอก / อธิบายถึงความสำคัญของวัสดุเหลือใช้                  1.3 การสังเกตการบอก / อธิบายถึงความสัมพันธ์ของวัสดุเหลือใช้                  1.4 การสังเกตการอธิบายถึงหลักการจากการสร้างผลงานทางศิลปะ                  1.5 การสังเกตจากการทำงานเป็นกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้                  1.6 การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ            2.   เครื่องมือ                  2.1 แบบบันทึกการสังเกต ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจ                                                                                    ( ..........................................)                                                                          ตำแหน่ง บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      1.   จำนวนนักเรียนในชั้นเรียน            31   คน  ไม่มา   -   คน               นักเรียนที่มา  เลขที่                        -                          .       2.   พฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้น            นักเรียนมีความชื่นชอบในการทำกิจกรรม รู้จักทางคิดวิเคราะห์ถึงวัสดุต่าง ๆ ที่นำมาใช้ตัดเป็นดอกไม้ รู้ว่าวัสดุใดตัดง่าย ตัดยาก ทำมาแล้วมีความสวยงามเป็นอย่างไร สามารถแยกแยะและเลือกชนิดของวัสดุได้  .      3.   การดำเนินการจัดประสบการณ์             ให้นักเรียนเลือกวัสดุด้วยตัวเองตามความพอใจ โดยครูคอยตอบคำถามเมื่อนักเรียนสงสัย              4.   สรุปผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า             นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำผลงานของตนเองได้สำเร็จทุกคน บางคนอาจทำได้สวยงาม และบางคนทำครั้งเดียว บางคนทำหลาย ๆ ครั้ง     .      5.   แนวทางการจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนที่ไม่มา                                                            -                                                                           .        6.   ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ                                                            -                                                                            .                                                                 ลงชื่อ...................................................ผู้บันทึก                                                                              (นางรัตนา  รัตนานุภาพ)                                                                                      ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ              ภาคผนวก       1.   การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้จากกระดาษและซองขนมต่าง ๆ        2.   การตัดดอกไม้จากเศษวัสดุ กระดาษ ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงนม และอื่น ๆ    บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการใช้และพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3ชื่อผู้รายงาน  นางรัตนา  รัตนานุภาพ                                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ผู้รายงานสร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่างก่อนกับหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา จำนวน 31 คน โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 32 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์ แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความสามารถการคิดวิเคราะห์ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test)                                ผลการศึกษาพบว่า (1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีประสิทธิภาพ 82.50/82.00 สูงกว่าเกณฑ์ (2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปรากฏว่าหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีความสามารถการคิดวิเคราะห์สูงขึ้นก่อนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความต้องการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์