0602 หน้าที่ของระบบหายใจ

หน้าที่ของระบบหายใจ

    1. แลกเปลี่ยนก๊าซกับคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างปอดกับอากาศภายนอก
    2. ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย โดยถ่ายเทไอน้ำและความร้อนออกไปกับลมหายใจออก
    3. ช่วยในการรับกลิ่น เนื่องจากที่จมูกมีเซลล์และประสาทรับกลิ่นอยู่ด้วย
    4. ช่วยในการขับสารเคมีบางชนิดเมื่อเข้าสู่ร่างกาย เช่น อีเทอร์ พารอลดีไฮด์
    5. ช่วยทำให้เกิดเสียงโดยอาศัยหลอดเสียง ซึ่งเป็นอวัยวะในระบบหายใจ