อนุกรมวิธาน (Taxonomy)

 

อนุกรมวิธาน


ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) มี 3 ประเภท ได้แก่ ความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มประชากร, ความหลากหลายทาง species และความหลากหลายทางระบบนิเวศ


อนุกรมวิธาน (taxonomy) เป็นวิชาว่าด้วยระบบการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย 3 กิจกรรม เมื่อมีสิ่งมีชีวิตนิรนาม X


1. classifiacation (การจัดจำแนก) เพื่อจัดกลุ่มว่า X อยู่ในลำดับขั้นใด category ใด  จากใหญ่สุดไปหาเล็กสุด  คือ Kingdom, Phylum, Class, Order, Famliy, Genus, Species (อาณาจักร, ไฟลัม, คลาส, อันดับ, วงศ์, สกุล, สปีชีส์) โดยมี 2 ระบบ คือ


1.1 ระบบผิวเผิน (artificial classification) รวดเร็วแต่ไม่แม่นยำ เช่น เห็นนกกับแมลงมีปีกเหมือนกัน ก็เหมารวมว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกัน

1.2 ระบบธรรมชาติ (natural classification) ถือลำดับทางสายวิวัฒนาการ (phylogeny) เป็นสำคัญอาศัยความรู้ด้านต่างๆมาประกอบด้วย เช่น


-กายวิภาคศาสตร์ (anantomy) โดยมองโครงสร้างสิ่งมีชีวิตว่ามีจุดร่วมคล้ายกันอย่างไร แบ่งเป็น homologous structure คือโครงสร้างที่มีจุดกำเนิดเดียวกัน ทำหน้าที่เหมือนหรือต่างกัน เช่น แขนคน-ขาหมู-ปีกค้างคาว-ครีบปลาวาฬ และ ananlogous structure คือโครงสร้างที่มีจุดกำเนิดไม่เหมือนกัน แต่หน้าที่เหมือนกัน เช่น ปีกแมลง-ปีกนก, หนามกระบองเพชร-หนามกุหลาบ


-อื่นๆ เช่น คัพภะวิทยา (ศึกษาเอมบริโอ) ชีวเคมี  เซล์ชีววิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรม บรรพชีวินวิทยา (ดูฟอสซิลและตารางธรณีกาล) เป็นต้น


2. nomenclature (การตั้งชื่อสิ่งมีชีวิต) เพื่อตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name) ของ X เพื่อความเป็นสากล ตามระบบทวินามของคาโรลัส ลินเนียส บิดาแห่งอนุกรมวิธาน (bionomial system-ระบบนี้ไม่ใช้กับไวรัส) ซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะประกอบด้วยคำละตินสองส่วน ส่วนแรกเรียกว่า ชื่อสกุล (generic name) อีกส่วนเรียก ชื่อระบุ species (species epithet) โดยต้องเขียนส่วนแรกนำหน้าด้วยตัวใหญ่ ส่วนหลังนำหน้าด้วยตัวเล็ก ทั้งสองส่วนขีดเส้นใต้แยกกัน หรือเขียนด้วยตัวเอียง อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบางครั้งจะมีชื่อของผู้ตั้งชื่อและ ค.ศ. ที่ตีพิมพ์ชื่อนั้น เขียนเป็นตัวตรงด้วย


ถูก : Homo sapiens , H. Sapiens 


ผิด : Homo sapiens , Homo Sapiens


3. identification (การระบุชนิด) เพื่อสืบค้นดูว่า X อยู่ในลำดับขั้น (category) ใด โดยใช้ key ซึ่งมักทำเป็นแบบแตกออกทีละสอง (dichotomous key) เช่น มีหรือไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส, มีหรือไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียง เป็นต้น


การจำแนกสิ่งมีชีวิต นักอนุกรมวิธานอาจจัดให้อยู่ใน 3 โดเมน หรือ 5 อาณาจักรก็ได้ ดังแสดงไว้ในตาราง

โดเมน Archaea Bacteria Eukarya
อาณาจักร Monera Protista Fungi Plantae Animalia
ได้แก่ แบคทีเรียโบราณ แบคทีเรีย cyanobacteria โพรโทซัว สาหร่าย เมือก เห็ด รา ยีสต์ พืช สัตว์
เซลล์ prokaryotic eukaryotic
เนื้อเยื่อ ไม่มี มี
เอ็มบริโอ ไม่มี มี
ผนังเซลล์ มีแต่ไม่เป็น peptidoglycan ถ้ามีจะเป็น peptidoglycan มีในสาหร่ายเกิดจากสารแตกต่างกัน มีเป็นสาร chitin มีเป็นสาร cellulose ไม่มี

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 100 คน กำลังออนไลน์