ทักษะกระบวนการทำงาน

ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพของ ด.ญ.วิมาดา รามการุณย์

 ทักษะกระบวนการทำงาน

ทักษะกระบวนการทำงาน   
หมายถึงการลงมือทำงานต่างๆ
ด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการฝึกฝนวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

1.      

การวิเคราะห์งาน    เป็นการมองภาพรวมของงานเมื่อได้รับเป้าหมายว่าเป้าหมายของงานคืออะไรและทำอย่างไรจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

2.      

การวางแผนในการทำงาน  
เป็นการกำหนดเป้าหมายของงานระยะเวลาในการดำเนินงานกำลังคนที่ใช้ในการทำงานค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ   เป็นต้น

3.      

การลงมือทำงาน   
เป็นการลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นอดทนและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ

4.      

การประเมินผลการทำงาน   เป็นการตรวจสอบ  
ทดสอบหรือทดลองใช้ตั้งแต่การวางแผนการทำงานว่ารอบคอบ   รักดุม  
ครอบคลุม  
และสามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   จะช่วยให้เกิดความคิดในการหาทางออก  เทื่อพบปัญหาในเวลาหรือสถานการณ์การทำงาน  โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1.      

 สังเกต  
นักเรียนควรฝึกตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต  
สามารถศึกษาหรือรับรู้ข้อมูลมองเห็นและเข้าใจปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นได้

2.      

วิเคราะห์   
เมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว   ควรวิเคราะห์ว่าปัญหาที่มีมากน้อยเพียงใด
และลำดับความสำคัญของปัญหา

3.      

สร้างทางเลือก  
ควรสร้างทางเรื่องในการแก้ปัญหาซึ่งอาจจะมีมากมายโดยการสร้างทางเลือกนั้นอาจจะมาจากการศึกษาค้นคว้าการทดลอง   การตรวจสอบ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ปัญหา

4.      

ประเมินทางเลือก    ทางเลือกต่างๆที่สร้างขึ้นมาจากการศึกษาค้นคว้าหรืการตรวจสอบต่างๆควรพิจารณาให้ละเอียดว่าทางเลือกใดที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่สุด

ทักษะการทำงานร่วมกัน

ขั้นตอนการทำงานมีหลักการดังนี้

1.      

รู้จักบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม   ในการทำงานร่วมกับคนอื่นนั้น    ควรรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง

2.      

มีทักษะในการพูดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในกลุ่ม     เมื่อทำงานร่วมกับคนอื่น
ควรฝึกฝนที่จะเป็นผู้ฟังที่ดี 
ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น

3.      

มีคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน  เพื่อความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

4.      

สรุปผลโดยการจัดทำรายงาน   การทำงานกลุ่มใดๆก็ตาม
ควรมีการสรุปผลออกมาอย่าเป็นรูปธรรม  
อาจอยู่ในรูปแบบของการจัดทำรายงาน

5.      

นำเสนองาน  
เมื่อมีรายงานออกมาอย่างชัดเจน  
เป็นเอกสารแล้ว 
ควรมีทักษะในการนำเสนองานการปฏิบัติงานของกลุ่มในรุ)แบบต่างๆ

ทักษะการแสวงหาความรู้ 

                       
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถฝึกฝนได้จากการปฏิบัติต่อไปนี้

1.      

 กำหนดปัญหาในการสืบค้นข้อมูลความรู้    คือการตั้งหัวข้อ   ตั้งประเด็นในการศึกษาค้นคว้า

2.      

การวางแผนในการสืบค้นข้อมูลความรู้  เมื่อคิดหาหัวข้อหรือประเด็นที่เราต้องการจะสืบค้นได้แล้ว  ควรวางแผน 
กำหนดเป้าหมายว่าจะสืบค้นข้อมูลความรู้จากที่ใด

3.      

การดำเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ตามแผนที่กำหนดไว้  
คือการดำเนินการสืบค้นข้อมูลความรู้ในหัวข้อที่ต้องการ  ตามแผนงานที่วางไว้

4.      

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสืบค้นความรู้   การนำข้อมูลต่างๆมาพิจารณาอย่างละเอียดถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของข้อมูล

5.      

การสรุปผลจากการสืบค้นความรู้และการบันทึกจัดเก็บ
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้ออกมาตามต้องการควรบันทึกจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมมาได้ต่างๆในรูปแบบที่ง่ายต่อการค้นหา

    ทักษะการจัดการ

ทักษะการจัดการแบ่งออกเป็น2 กลุ่ม 
ดังนี้

1.    

 การจัดการระบบงานโดยสามารถจัดสรรเวลาทำงานให้เป็นระบบปฏิบัติงานตามกฎระเบียบแบบแผนและขั้นตอนต่างได้

2.    

การจัดการระบบคนโดยมีความสามารถในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน  แบ่งปัน จัดสรรให้เหมาะสมกับงาน    

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี