การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรียนรู้ภาษาไทย

บทคัดย่อ
   การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังตะขบ จังหวัดพิจิตร 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังตะขบ จังหวัดพิจิตร 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดวังตะขบ จังหวัดพิจิตร  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัดวังตะขบ จังหวัดพิจิตร จำนวน 11 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1. แผนการจัดการเรียนรู้โยใช้แบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย 2. แบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย  4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย ผู้ศึกษาค้นคว้านำข้อมูลที่ได้จากการวิจัย มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ t-test ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
   ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้น ปรากฏว่ามีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.18/85.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7377 คิดเป็นร้อยละ 73.77
3. การเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนปรากฏว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.16 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์