ธรรมศาสตร์คัดเรียนป.ตรี 3 โครงการเกือบ 200 คน

          โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทยและนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2551 รับสมัครทางไปรษณีย์และด้วยตนเอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 55 คน
          2.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 30 คน
          3.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน (ทั้งนี้ จำนวนการรับอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
          2.คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
          2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2.2 ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศติดต่อกันไม่น้อยกว่า
3 ปี และจบจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ
มาแสดง
          2.3 ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเรียนในโรงเรียนนานาชาติไม่น้อยกว่า 3 ปี
          2.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          2.5 เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
          2.6 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          2.7 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ด้านวิชาการ
          2.8 ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.9 ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
          2.10 จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิด หรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
          2.11 คุณสมบัติเฉพาะคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ยกเว้นผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศ)
          การซื้อใบสมัคร         
          -ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2551 ในอัตราราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่
          • ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.00-16.00 น.
          • ศูนย์หนังสือจุฬา (ศาลาพระเกี้ยวและสยามสแควร์) วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-19.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00-16.30 น.
          เงื่อนไขการสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร
ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้ว จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 1 ชุด
          2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวก
และแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับติดใบสมัคร (รูปถ่ายสติกเกอร์ และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการสมัครได้)
          3.สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา หรือใบเทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ชุด
หรือเทียบเท่า (กรณีที่ยังไม่ได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนแทน)
          4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
          5.หลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 1 ชุด
          6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
          7.สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างประเทศ) จำนวน 1 ชุด
          8.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ : การแสดงหลักฐานการสมัครข้างต้นกรณีที่สมัครด้วยตนเอง ให้ผู้สมัครนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย
          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  โทร.0-2613-2672, 0-2613-2599  หรือ http://www.tu.ac.th/org/arts/seas
          โครงการปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2551 โดยเปิดขายใบสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ หรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ (ม.6) ทุกแผนการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในระดับ 2.50 ขึ้นไป มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งของการสอบวัดผลภาษาอังกฤษต่อไปนี้ โดยต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
          -ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือ 
          -ผลการสอบ TOEFL แบบ CBT (Computer-based Test) 173 คะแนนขึ้นไป หรือแบบ PBT (Paper-based Test) 500 คะแนนขึ้นไป หรือแบบ IBT (Internet-based Test) 61 คะแนนขึ้นไป หรือ 
          -ผลการสอบ SAT (Verbal) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ 
          -ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ 
          -ผลสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 70 ขึ้นไป
          สำหรับผู้จบการศึกษามาจากต่างประเทศจะต้องจบจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีใบเทียบวุฒิทางกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ จะต้องเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) โทรศัพท์ 0-2696-5658, 0-2696-5648 โทรสาร 0-2696-5648 www.tu.ac.th/org/arts/bec

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โดยการคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2551  จำนวน 100 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2551 
          คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2.ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
          2.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED) ในระดับ 2.5 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าโดยที่
          1) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GCE, GCSE หรือ IGCSE ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า C (ทั้งนี้ ไม่นับรวมผลสอบวิชาภาษาไทย)
          2) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ IB ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้เกรดไม่ต่ำกว่า 4
          3) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบ GED ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 5 รายวิชาไม่ซ้ำกัน แต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
          4) ผู้สมัครที่ใช้ผลการสอบของประเทศนิวซีแลนด์ ต้องได้เกรดเฉลี่ยเทียบเท่า 2.5 ตามการคำนวณของสถานฑูตนิวซีแลนด์
          5) ผู้สมัครซึ่งสถานศึกษาในระดับมัธยมปลายไม่ได้คำนวณผลการเรียนเฉลี่ยไว้ ต้องนำใบรายงานผลการศึกษาและบันทึกผลการเรียนและหลักฐานการศึกษาอื่น ๆ ที่แสดงผลสัมฤทธิ์การศึกษาของผู้สมัครมายื่นให้โครงการฯ ในวันรับสมัคร 
          2.2 มีผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
          1) ผลการสอบ IELTS (Academic) ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือ
          2) ผลการสอบ TOEFL แบบ CBT (Computer-based test) 173 คะแนนขึ้นไป หรือแบบ PBT (Paper-based test) 500 คะแนนขึ้นไป หรือแบบ Internet-based test 61 คะแนนขึ้นไป หรือ
          3) ผลการสอบ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
          4) ผลสอบ SAT (Verbal) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ
          5) ผลสอบของสำนักทดสอบการศึกษา (ข้อสอบเอ็นทรานซ์/ผลสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 70 คะแนน/เปอร์เซ็นต์ และสังคมอย่างน้อย 50 คะแนน/เปอร์เซ็นต์) 
          การจำหน่ายใบสมัคร
          -ใบสมัครราคาชุดละ 300 บาท ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 24 เมษายน 2551 และศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันนี้ถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
          - ยื่นใบสมัครที่คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-24 เมษายน 2551
          -สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครและแนบสำเนาเอกสารประกอบทั้งหมด (ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัคร) พร้อมด้วยหลักฐานการโอนเงิน โดยเอกสารต้องส่งถึงโครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา ห้อง 211 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10200 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2551
          เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
          1.ใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
          2.สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสำเนาใบรับรองและใบเทียบวุฒิต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1 พร้อมแสดงต้นฉบับ 
          3.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมแสดงต้นฉบับ 
          4.สำเนาผลการสอบต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2 พร้อมแสดงต้นฉบับ
          5.หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากธนาคาร
          6.ในกรณีที่สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถยื่นสำเนาเอกสารประกอบการสมัครได้ แต่จะต้องมายื่นเอกสารตัวจริงภายในวันสอบสัมภาษณ์ 
          7.หนังสือมอบอำนาจของผู้สมัครพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นมายื่นใบสมัครแทน)
          8.ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2551 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร 
          9.ผู้สมัครที่ศึกษาในระบบศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองว่ากำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของหลักสูตรมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ โครงการฯ จะไม่รับสมัครผู้ที่เข้าศึกษาในระบบกศน. ซึ่งไม่จบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม 2551 
          10.ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2551 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร 
          11.ผู้สมัครที่ศึกษาในโรงเรียนในต่างประเทศที่ยังไม่จบการศึกษา ต้องมีใบรับรองจากโรงเรียนว่ากำลังศึกษา Grade 12 หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับ Grade 12 ภายในเดือนกรกฎาคม 2551 มาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบไปเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยตนเอง และนำใบเทียบวุฒิมายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2551 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ 
          12.ผู้สมัครที่สอบ GCE, GCSE, IGCSE, IB และ GED ที่ยังไม่ได้รับผลการสอบ จะต้องมีใบรับรองว่าได้เข้าสอบข้อสอบดังกล่าวมายื่นในวันที่ยื่นใบสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องนำผลสอบไปเทียบวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยตนเอง และนำใบเทียบวุฒิมายื่นที่โครงการฯ ภายในวันแรกของการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2551 มิฉะนั้น ผู้สมัครจะหมดสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของโครงการฯ  
          ข้อมูล : คอลัมน์ “เรียนอะไรที่ไหน”นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 374 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์