ความคิดเห็นกับแผนปฏิบัติการประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

แผนปฏิบัติการนี้ยังไม่มีแผนงานรูปธรรมรองรับที่ขับเคลื่อนมากนัก อาจจะมีการจัดแข่งขันเรือยาวอาเซียนที่แต่ละประเทศผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

ด้านความมั่นคงของมนุษย์ มีทิศทางในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงสวัสดิการสังคม การศึกษา การคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก บริการด้านสาธารณสุข ความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างเขตปลอดยาเสพติด เป็นต้น ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นดำเนินการ การสร้างกลไกทำงาน สิ่งที่ควรวิจารณ์เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารคือ แนวคิดเบื้องหลังอยู่ที่การยกระดับเพื่อการแข่งขันด้านการค้า ไม่ได้มองในฐานะด้านปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์

ปัญหาแรงงานอพยพที่เกิดจากรัฐสมาชิกอาเซียนและเป็นมาช้านานยังไม่มีแผนหรือมาตรการรูปธรรมในการผ่อนคลายปัญหากับผู้ได้รับผลกระทบ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการกล่าวผู้พิการและการเข้าถึงสวัสดิการสังคม

ลดช่องว่างการพัฒนา แผนงานนี้สอดคล้องกับแผนความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน คือ แผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าการพัฒนาจะขจัดความยากจนได้ แต่ความจริงต้องคำนึงถึงการกระจายรายได้ที่ทั่วถึง เพราะแนวคิดนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จ จึงมีโอกาสน้อยมากที่แผนนี้จะบรรลุผลได้

สิ่งแวดล้อม อาเซียนได้เปิดมิติใหม่ในการรับประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้าแนวนโยบายของกลุ่ม ถึงแม้ว่าจะมีแผนรูปธรรมเฉพาะด้านปัญหาหมอกควันก็ตาม ส่วนใหญ่ในแผนจะเป็นการยอมรับหรือเข้าสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ในการพัฒนาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมของอาเซียนเป็นผู้ก่อมลพิษจำนวนมาก เช่น นักสิ่งแวดล้อมในจังหวัดระยองได้นำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งแสดงความกังวลต่อการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่รุกรานที่ดินที่เหมาะสมกับการเกษตร เช่น พื้นที่ในจังหวัดอยุธยาและภาคกลาง นอกเหนือไปจากภาคตะวันออก

อัตลักษณ์อาเซียน อาเซียนมีความแตกต่างของศาสนา วัฒนธรรม จึงความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสร้างความตระหนักร่วมต่ออาเซียนที่จะรากฐานที่ดีสำหรับการสร้างประชาสังคมอาเซียน แต่อุปสรรคสำคัญอยู่ที่รัฐชาติแต่ประเทศพยายามสร้างความเกลียดชังมายาวนาน คนไทยขมขื่นและโกรธแค้นที่พม่าเผากรุงศรีอยุธยาและนำทองไปสร้างเจดีย์ชเวย์ดากอง คนลาวต้องการจะอัญเชิญกลับคืนหลวงพระบาง เหมือนกับชาวอาเจะห์ภูมิใจประวัติศาสตร์ตัวเองและไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของชวา ถึงแม้ว่า ประชาชนตามพรมแดนมีสายสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งพรมแดน แต่ยังไม่เพียงพอใจต่อการสร้างความสมานฉันท์โดยรวมได้ การสร้างความตระหนักรู้อาเซียนจึงยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น

ข้อจำกัดด้านข่าวสารระหว่างประชาชนอาเซียนอีกสิ่งที่ต้องแก้ไข ถ้าถามว่า พวกท่านรู้จักประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไป คนส่วนใหญ่จะรู้ แต่ถามว่าประธานาธิบดีเวียดนามชื่ออะไร แน่นอนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้ แต่สิ่งนี้แสดงถึงการขาดข่าวสารต่อกัน ดังนั้น การให้ข่าวสารต่อกันผ่านสื่อต่างๆจึงน่าจะพิจารณาเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักอาเซียน

การสร้างอัตลักษณ์อาเซียนด้วยการมองสหภาพยุโรปเป็นตัวแบบอาจจะไม่สอดคล้องกับความจริง เพราะยุโรปมีจุดร่วมหลายประการคือ ความเป็นคริสต์ ปกครองแบบประชาธิปไตย เผชิญศัตรูทางการเมืองร่วมกันคือสหภาพโซเวียตตั้งแต่ทศวรรษ 1920 เผชิญศัตรูทางเศรษฐกิจร่วมกันคือญี่ปุ่น ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 ผ่านการสูญเสียจากสงครามโลกสองครั้งมีผู้คนรบตายหลายสิบล้านคน อาเซียนควรพิจารณาอัตลักษณ์บนความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้มากกว่า

สิ่งที่น่ายินดีสำหรับแผนนี้คือ การเปิดเวทีให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม แต่ในกฎบัตรอาเซียนกับระบุองค์กรภาคประชาชนไว้ชุดหนึ่งที่ไม่ใช่องค์กรที่ทำงานกับประชาชน แต่เป็นกลุ่มวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น อาเซียนควรจะระบุองค์กรภาคประชาสังคมให้สอดคล้องกับบทบาทที่เป็นจริงที่แสดงถึงการตระหนักต่อองค์กรกลุ่มอย่างเป็นจริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 309 คน กำลังออนไลน์