การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยวิธีสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา  สพป.ชร.เขต 1

 

 บทคัดย่อ

ชื่อผู้ศึกษา 
:  นางอรัญญา 
กุมหาชัย  

ตำแหน่ง       : ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียน       : ร่องเบ้อวิทยา   สพป.เชียงราย เขต 1

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 พัฒนาหนังสือเล่มใหญ่ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 
80/80     เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารที่เรียนโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่
  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่
      กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1
    โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 19 คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(
Purposive  sampling)  ระยะเวลาในการวิจัย  52 ชั่วโมง

                เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย
  1. หนังสือเล่มใหญ่ จำนวน 5 เล่ม/หน่วย    2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา  5 หน่วย จำนวน 25 แผน    2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่  4. แบบทดสอบวัดความก้าวหน้าทางการเรียน  5. แบบสังเกต
พฤติกรรม    6. เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ที
แบบไม่อิสระจากกัน (
t-test
for dependent samples)

                ผลการศึกษาพบว่า 

                1.  หนังสือเล่มใหญ่ที่พัฒนาขี้นทั้ง 5 เล่ม  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 80/80    

            2. นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  หลังจากที่เรียนโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่ 

                3.  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือเล่มใหญ่อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์