เผยแพร่ผลงานทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ นางจงดี สุวรรณรักษา

 

บทคัดย่อ

เรื่อง :  ผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ผู้ศึกษา
:  นางจงดี  สุวรรณรักษา 
ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง  อำเภอระโนด
จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่ศึกษา :  ปีการศึกษา 2552

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การคูณ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
                ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านมหาการเฉียงพง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
จำนวน 7 คน  
                เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบ่งเป็น 4 ตอน จำนวน 5
6 แบบฝึก
และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 22 แผนใช้เวลา  22 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียน และหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ
3 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ  ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล
และการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการ
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์
และกำหนดเกณฑ์เท่ากับ
75/75  สำหรับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้การเปรียบเทียบร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

  ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์
  เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 76.02 / 77.73  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2   สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 45.71

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์