หน่วยรับข้อมูล

รูปภาพของ stn37601

หน่วยรับข้อมูล คือ
          เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป

อุปกรณ์รับข้อมูล ได้แก่

                                                                     

 Mouse                                                        Keyboard                                                Joy Sticks 

 

                                               

             Scanner                                      Digital Camera                                         Track Ball

http://www.punyisa.com/unit2/unit2_3-1.htm

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์