คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยฯคัดเลือกตรง ประจำปีการศึกษา 2555รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2555 จำนวน 100 คน


ประเภทที่เปิดรับ
-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 50 คน
-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากโรงเรียนในเขตภูมิภาค 45 คน
-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศ หรือจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ 5 คน


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาในต่างประเทศติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปีและจบจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยมีใบเทียบวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง
3.ผู้ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย จะต้องเป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และเรียนในโรงเรียนนานาชาติไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5.เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
7.ต้องเป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ร้ายแรง
8.ต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
9.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
10.ผู้ที่มีอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
11.ต้องไม่เป็นผู้ที่ถถูกลงโทษเนื่องจากกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
12.ต้องไม่เป้นผู้ที่เคยสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์และการเข้าศึกษาในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามาก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก


คุณสมบัติเฉพาะ
          มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75(ยกเว้นผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ)


เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว
2.หลักฐานการโอนเงินค่้าสมัคร(ฉบับจริง)
3.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(ระบุGPA 5ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75)
4.สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือใบเทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า กรณีที่ยังไม่ได้ให้ใช้หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนแทน
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
7.สำเนาทะเบียนบ้าน
          หมายเหตุ ส่งหลักฐานประกอบการสมัครอย่างละ 1 ชุด และให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถุกต้องในหลักฐานการสมัครทุกฉบับ

การสมัคร
-สมัครทางระบบอินเตอร์เนต ที่ http://www.reg.tu.ac.th
-สมัครทางไปรษณีย์
          สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2613-2672,0-2613-2599,08-9477-5123


 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์