มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 60 คน

            คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 60 คนติดต่อซื้อใบสมัครและสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1 – 11 พฤษภาคม 2555 ที่งานบริการการศึกษา ชั้น7 ตึกเพียรวิจิตร สมัครทาง Internet ระหว่างวันที่ 2 เมษายน  – 11  พฤษภาคม 2555 ทางอินเตอร์เนต http://www.en.kku.ac.th


คุณสมบัติทั่วไป   
1.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา  เว้นแต่มีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี


คุณสมบัติเฉพาะ 
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า หรือ
2. เป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเป็นผู้กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

เอกสารในการสมัคร
1. ใบสมัครตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือใบแสดงผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี 1 ชุด   (สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษา ปวส.) หรือสำเนาประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  หรือใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาสุดท้ายอย่างละ  1 ฉบับ  หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร (สำหรับผู้ใช้วุฒิการศึกษาระดับ ม. 6  หรือ ปวช.)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ  และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ถ่ายเอกสารด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน 1 ฉบับ  พร้อมทั้งลงชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ  ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานประกอบเอกสารไม่ตรงกันให้นำหลักฐานอื่นที่จำเป็นมาแสดงด้วย  เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือสำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส  เป็นต้น

การจำหน่ายใบสมัคร
            ผู้สนใจติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 7 ตึกเพียรวิจิตร    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในวันและเวลาราชการ  ราคาชุดละ 200 บาท

การรับสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเอกสารในการสมัคร และค่าสมัคร 500 บาท  ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 7  ตึกเพียรวิจิตร   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-สมัครทาง Internet    ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่  http://www.en.kku.ac.th/ โดยผู้สมัครต้องชำระเงินค่า  ใบสมัครและค่าสมัครจำนวน 700 บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์   ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ โดยดูรายละเอียดการรับสมัครตามที่อยู่ทาง  Internet  ข้างต้น
           หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโทรศัพท์ 0-4336-2150 


 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าว www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์