ASEAN STUDIES :: กฎบัตรอาเซียน

 

 

 

 

กฎบัตรอาเซียน (Asean Charter)

 

กฎบัตรอาเซียนคือธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นการวางกรอบกฎหมายตลอด

จนโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากการประมวลที่ถือว่าเป็นค่านิยม หลักการและแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียน มา

ประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการสำหรับประเทศสมาชิกแล้วยังมีการปรับปรุงแก้ไขและสร้างกลไกใหม่ขึ้นพร้อมกับ

กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรสำคัญในอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการดำเนินงานขององค์กร

เหล่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 บท 55 ข้อ ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการสมาชิกภาพโครงสร้าง

องค์กรของอาเซียน องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน กระบวนการตัดสินใจ การระงับข้อพิพาทงบ

ประมาณและการเงิน การบริหารจัดการ เอกลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน และความสัมพันธ์กับภายนอก

 

สาระสำคัญของกฎบัตรอาเซียน


ตามกฎบัตรนี้ อาเซียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล


วัตถุประสงค์ของกฎบัตรเป็นการประมวลบรรทัดฐาน (Norm) และค่านิยม (Value) ของอาเซียนที่สรุปได้ดังนี้


ภาพรวมของประชาคมอาเซียน การรักษาและเพิ่มพูนสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ การเพิ่มความร่วมมือด้าน

การเมือง ความมั่งคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 

ที่มาภาพ :: http://www.thaibizchina.com/upload/thaibizchina/bic-xiamen/fujian/052010/14042010-02.jpg

 

ด้านเศรษฐกิจ สร้างตลาดฐานการผลิตเดียวและความสามารถใยการแข่งขันสูง การรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีการ

เคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า/บริการ และลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนย้ายทุนเสรียิ่งขึ้น


ด้านความมั่นคงของมนุษย์ บรรเทาความยากจน และลดช่องว่างการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่าน

ความร่วมมือด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ

 

ที่มาภาพ :: http://image.dek-d.com/13/1255210/14218801


ด้านสังคม ส่งเสริมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างสังคมที่ปลอดภัยมั่นคงจากยาเสพติด เพิ่มพูนความกินดี

อยู่ดีของประชาชนอาเซียน ผ่านโอกาสที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึง การพัฒนามนุษย์ สวัสดิการและความยุติธรรม

 

ที่มาภาพ :: http://www.en.mahidol.ac.th/thai/news/2008/image/20080915%205.jpg


ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คุ้มครองสภาพแวดล้อม ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ


ด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียนโดยเคารพความหลากหลาย และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม


ด้านการเมือง และความมั่นคง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างประชาธิปไตย เพิ่มพูน

ธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ตอบสนองต่อสิ่งท้าทายความมั่นคง เช่น การก่อการร้าย

 

หลักการของกฎบัตรนี้ อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่นการไม่แทรกแซงกิจการภายใน การระงับ

ข้อพิพาทโดยสันติวิธี สิ่งที่เน้นหนักคือ การรวมศูนย์กับความสัมพันธ์กับภายนอก จึงทำให้กฎบัตรนี้เป็นเสาหลักของการสร้าง

ประชาคมอาเซียนและตอกย้ำถึงข้อผูกมัดทางกฎหมายของข้อตกลงอาเซียนต่างๆ


กลไกของอาเซียน ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบายของอาเซียน โดย

มีการประชุมสุดยอดอาเซียนปีละ 2 ครั้ง มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนที่มาจากรัฐมาตรีต่างประเทศเป็นผู้บริหารงานทั่วไป

และคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดำเนินการตามพันธะกรณีในแต่ละสาขา เลขาธิการเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับ

การติดตามความคืบหน้าในกิจการต่างๆของอาเซียนรวมทั้งมีคณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียนเพื่อสนับสนุนการทำงานของ

คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

 

ที่มาภาพ :: http://hilight.kapook.com/img_cms/01_272.jpg

 

การบริหารงาน ประธานอาเซียนดำรงตำแหน่งวาระ 1 ปี และประเทศที่เป็นประธานอาเซียนจะรับตำแหน่งประธาน

ของกลไกอาเซียนทุกตำแหน่ง อาทิ ที่ประชุมอาเซียน มนตรีประสานงานอาเซียน มนตรีประชาคมอาเซียนคณะต่างๆ

ประธานผู้แทนถาวรประจำอาเซียน

 

จากกำหนดให้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนปีละ 2 ครั้งแสดงว่า อาเซียนกำลังหรับให้ที่ประชุมสุดยอดให้มีบทบาท

เชิงบริหารอย่างใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานมากขึ้น แทนที่จะให้ประชุดสุดยอดเป็นเพียงพิธีกรรมทางการทูต รวมทั้งการบริหาร

งานที่ทำให้มีความสอดคล้องกับประธานอาเซียนย่อมแสดงถึงความพยายามเพิ่มสมรรถนะขององค์กรในด้านประสิทธิผล

ของคณะทำงานด้านต่างๆ มากขึ้น


ข้อบังคับที่น่าสนใจคือ การให้มีองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการร่างข้อบังคับโดยคณะ

ทำงานระดับสูง ขณะที่ บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิก ทำให้สามารถคาดหวังองค์กรนี้ในฐานะ

เวทีของการเรียกร้องสิทธิและสร้างพื้นที่ต่อการรับรู้จากสาธารณะ

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 80 คน กำลังออนไลน์